ข่าวเด่น

การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2563...

อ่านต่อ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุง...

อ่านต่อ

สถิติผู้เข้าชม

นายมานพ ปัทมาลัย

นายกเทศมนตรี

เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน

ลิงค์ที่น่าสนใจ

ภาพกิจกรรม

หัวข้อกิจกรรม:
 • โครงการฝึกอบรมส่งเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ปฏิบัติธรรม ภาวนากรรมฐาน สำหรับประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

  วันที่ 28 มกราคม 2563 เวลา 08.45 น. นายมานพ ปัทมาลัย นายกเทศมนตรีตำบลท่ามะเขือ นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เป็นประธานพิธีเปิด โครงการฝึกอบรมส่งเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ปฏิบัติธรรม ภาวนากรรมฐาน สำหรับประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ณ วัดสันติวนาราม โดยมี นายเอียด ช้างจั่น ประธานสภาเทศบาลตำบลท่ามะเขือ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม ทั้งนี้มีสมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำท้องที่ ผู้นำชุมชน และพนักงานเทศบาลเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการดังกล่าวด้วย

  วันที่: 2020-01-28

 • โครงการสะเต็มศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2562

  วันที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น นายมานพ ปัทมาลัย นายกเทศมนตรีตำบลท่ามะเขือ นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสะเต็มศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่ามะเขือ โดยมี คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลท่ามะเขือ สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาลคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำท้องที่ ผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง พร้อมทั้งคณะครูและนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ามะเขือและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่ามะเขือเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ นางชยาภรณ์ เที้ยวพันธ์ ปลัดเทศบาลตำบลท่ามะเขือ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม นอกจากนี้นายประทีป สวัสรังศรี ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนด้วย ซึ่งโครงการสะเต็มศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และสามารถบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรม และคณิตศาสตร์ ไปใช้ในการเชื่อมโยงและแก้ปัญหา ในชีวิตจริง และการประกอบอาชีพในอนาคต รวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 อนึ่ง การทำกิจกรรมหรือโครงงานสะเต็มไม่ได้จำกัดอยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และการงานอาชีพและเทคโนโลยี แต่สามารถนำความรู้ในวิชาอื่น เช่น ศิลปะ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สุขศึกษา พลศึกษา มาบูรณาการได้อีกด้วย

  วันที่: 2020-01-13

 • โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ (เทศกาลปีใหม่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลท่ามะเขือ จัดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ (เทศกาลปีใหม่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ร่วมกับ ศูนย์ อปพร.เทศบาลตำบลท่ามะเขือ ที่ทำการปกครองอำเภอคลองขลุง สถานีตำรวจภูธรคลองขลุง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ามะเขือ และโรงพยาบาลคลองขลุง ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2563 เพื่อเป็นการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ ตามนโยบายรัฐบาลในการลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญและป้องกันรักษาความสงบเรียบร้อย ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้ใช้รถสัญจรไป - มา ทางถนนหลวงสาย 1084 ตลอดดจนเป็นการป้องปรามการฝ่าฝืนหรือการกระทำความผิดตามมาตรการ 1ร. 2ส. 3ข. 4ม.(10 รสขม.) อีกด้วย

  วันที่: 2020-01-06

 • พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์

  วันที่ 27 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายมานพ ปัทมาลัย นายกเทศมนตรีตำบลท่ามะเขือ นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลท่ามะเขือ อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ผู้นำท้องที่ ผู้นำชุมชน คณะกรรมการชุมชน จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลท่ามะเขือ เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน

  วันที่: 2020-01-02

 • โครงการสืบสานประเพณีท้องถิ่น “ลอยกระทงสาย” (เผาเทียน เล่นไฟ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

  วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 นายมานพ ปัทมาลัย นายกเทศมนตรีตำบลท่ามะเขือ นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เป็นประธานพิธีเปิดงานสืบสานประเพณีท้องถิ่น "ลอยกระทงสาย" (เผาเทียน เล่นไฟ) ประจำปี 2562 ณ ลานอเนกประสงค์ริมแม่น้ำปิง ศาลเจ้าพ่อปูดำ ตลาดท่ามะเขือ มี ร.ต.ต.วินัย วิจิตรพัชราภรณ์ ผู้บริหาร วินัยเซอร์วิส - วี เอ็น กรุ๊ป (VN Grop) นายโสภา สันแดง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะเขือ นายอำนวย ชูปัน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลคลองขลุง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัดเทศบาลตำบลท่ามะเขือ ผู้นำท้องที่ และผู้นำชุมชน ร่วมเป็นเกียรติด้วย ทั้งนี้การจัดงานสืบสานประเพณีท้องถิ่น "ลอยกระทงสาย" (เผาเทียน เล่นไฟ) นั้น เทศบาลตำบลท่ามะเขือ จัดขึ้น เพื่อบำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวท่ามะเขือมิให้สูญหายไป ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของท้องถิ่น ส่งเสริมให้สังคมและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้ชุมชนมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ซึ่งกิจกรรมในภาคเช้า มีขบวนแห่กระทงที่สวยสดงดงาม จากชุมชนทั้ง 6 ชุมชนของเทศบาลตำบลท่ามะเขือ ส่วนในภาคค่ำมีการลอยกระทงสายที่ประดิษฐ์จากกาบและกะลามะพร้าว จำนวน 9,999 ดวง บริเวณเขื่อนเรียงหิน ริมแม่น้ำปิง ศาลเจ้าพ่อปูดำ ตลอดจนมีการแสดง ของ ชมรม 3ส. ขมรมแอโรบิค ชมรมผู้สูงอายุ และการแสดงของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลคลองขลุง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่ามะเขือ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ามะเขือ ให้นักท่องเที่ยวได้รับชมอีกด้วย

  วันที่: 2019-11-12เทศบาลตำบลท่ามะเขือ

1000 หมู่ที่ 2 ต.ท่ามะเขือ อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 62120
โทร. 055-781-010 โทรสาร. 055-781-884 E-mail: tmkcity@hotmail.co.th
Copyright © 2012 tmkcity.go.th. All rights reserved | Design by TheGiza.com