ข่าวเด่น

คู่มือประชาชนสำหรับการชำระเงินค่าภาษี...

เรื่องต้องรู้!! เกี่ยวกับการเสียภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง...

อ่านต่อ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุง...

อ่านต่อ

สถิติผู้เข้าชม

นายมานพ ปัทมาลัย

นายกเทศมนตรี

เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน

ลิงค์ที่น่าสนใจ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ามะเขือ

หัวข้อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ามะเขือ:
 • โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรม ปัจฉิมนิเทศนักเรียนและประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2561

  วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายมานพ ปัทมาลัย นายกเทศมนตรีตำบลท่ามะเขือ นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เป็นประธานพิธีเปิด โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรม ปัจฉิมนิเทศนักเรียนและประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลตำบลท่ามะเขือ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ามะเขือ โดยมีนายเอียด ช้างจั่น ประธานสภาเทศบาลตำบลท่ามะเขือ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ทั้งนี้คณะผู้บริหารเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงานเทศบาลฯ คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู และผู้ปกครอง เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง โดยประธานในพิธีได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนจำนวน 10 ทุน และมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นอนุบาล 3 ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 22 คนอีกด้วย

  วันที่: 2019-03-26

 • โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯและชุมชน (ประชุมผู้ปกครอง) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯและโรงเรียนอนุบาลฯประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙

  เทศบาลตำบลท่ามะเขือ ได้ประชุมผู้ปกครองโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯและชุมชน (ประชุมผู้ปกครอง) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯและโรงเรียนอนุบาลฯประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙

  วันที่: 2016-06-13

 • โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย

  วัตถุประสงค์ ๑.เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้เด็กระดับก่อนปฐมวัยมีสุขภาพแข็งแรง มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีตามเกณฑ์ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ๒.เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้เด็กระดับก่อนปฐมวัยมีน้ำหนัก ส่วนสูง และสมรรถนะทางร่างกายตามเกณฑ์ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ๓.เพื่อให้การดูแลเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่นักเรียนและบุคลากร ๔.เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการป้องกันโรคให้กับเด็กและผู้ปกครอง ๕.เพื่อปลูกฝังนิสัยในการรักษาสุขภาพ ด้วยการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย

  วันที่: 2015-09-14

 • โครงการพัฒนาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ (วันแม่แห่งชาติ) ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘

  วัตถุประสงค์ ๑.เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจและชื่นชมในศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงามของไทยและของท้องถิ่น ๒.เพื่อให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น และวันสำคัญต่างๆ ๓.เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดี ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กับผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานต้นสังกัด และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

  วันที่: 2015-08-13เทศบาลตำบลท่ามะเขือ

1000 หมู่ที่ 2 ต.ท่ามะเขือ อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 62120
โทร. 055-781-010 โทรสาร. 055-781-884 E-mail: tmkcity@hotmail.co.th
Copyright © 2012 tmkcity.go.th. All rights reserved | Design by TheGiza.com