ข่าวเด่น

ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ....

เทศบาลตำบลท่ามะเขือ อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงแพชร ได้ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖...

อ่านต่อ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนริมฝั...

อ่านต่อ

สถิติผู้เข้าชม

นายมานพ ปัทมาลัย

นายกเทศมนตรี

เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน

ลิงค์ที่น่าสนใจ

กระดานสนทนาภายในเทศบาล

ร้องท่านนายก ทำไม ร้านroso liver side ตีนสะพานท่ามะเขือจึงเปิดเพลงเสียงดัง รบกวนชาวบ้านได้ ทั้งที่ไม่มีใบประกอบสถานบริการ

หน่วยงานผู้มีหน้าที่ละเลยหรือล่าช้าไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมาย กำหนดไว้ อันเป็ นคดีปกครองตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (2) แห่ง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและ วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 และหากผลจากการละเลยหรือล่าช้าต่อหน้าที่ดังกล่าวได้ก่อให้เกิด ความเสียหายขึ้นด้วย ผู้ฟ้ องคดีก็อาจฟ้ องเรียกค่าเสียหายในกรณีละเมิด ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3) แห่ง พ.ร.บ.เดียวกัน ได้อีกด้วย โดยในการวินิจฉัยคดีประเภทนี ้ศาลจะพิจารณาให้ได้ความก่อนว่า เสียงดังที่เกิดขึน้ นัน้ เข้าข่ายเป็นเสียง รบกวน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ คือเกิน 10 เดซิเบล เอ หรือไม่ ? และหากเป็นกรณีเสียง ดังที่เกินกว่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนดไว้ ศาลก็จะพิจารณาต่อว่าหน่วยงานผู้มีหน้าที่ควบคุมดูแลในเรื่องนัน้ ๆ ได้ละเลยหรือล่าช้าในการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ ? (แล้วจึงจะพิจารณาต่อไปว่าเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี หรือไม่ ? ในกรณีที่มีการฟ้องเรียกค่าเสียหายจากการละเลยหรือล่าช้าในการปฏิบัติหน้าที่มาด้วย) เรื่องนี ้ผมมีประสบการณ์ตรงจากเฮียสตางค์ เจ้าของกิจการห้องชุดให้เช่าซึ่งเป็ นอาคารสูง 7 ชั้น ที่เปิดกิจการมานานแล้ว แต่อยู่ๆ ก็มีคอนโดมิเนียมสูง 27 ชัน้ ผุดขึน้ มาอยู่ข้างๆ ซึ่งนอกจากจะสร้างอาคารผิดแบบ แล้ว ยังทำให้ผู้ที่พักอาศัยอยู่ในอาคารของเฮียสตางค์ต้องทนรำคาญกับเสียงดังรบกวนที่เกิดจากเครื่องกำเนิด ไฟฟ้าขนาด 300 แรงม้า และเสียงดังจากเครื่องปรับอากาศของคอนโดมิเนียมดังกล่าวด้วย เฮียสตางค์ได้เคย ร้องเรียนเรื่องนีต้ ่อสำนักงานเขตและกรุงเทพมหานครแล้ว แต่ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไข สุดท้ายจึงต้องนำเรื่องขึน้ สู่ ศาลปกครอง คดีนี.้... ศาลปกครองได้แต่งตัง้ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษเป็ นพยานผู้เชี่ยวชาญ ในการตรวจสอบเสียงรบกวนที่เกิดขึน้ ซึ่งผลปรากฏว่า ระดับเสียงที่เกิดจากการ ทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ าขนาด 300 แรงม้า ซึ่งตัง้ อยู่ในมุมตึกชัน้ ล่างของคอนโดมิเนียม โดยผลจากการ ตรวจวัดที่อาคารของเฮียสตางค์ ณ บริเวณข้างสระว่ายนำ้ ได้ค่าระดับที่ 14.3 เดซิเบล เอ และบริเวณห้องนอน ชัน้ 1 ได้ค่าระดับที่ 16.5 เดซิเบล เอ ซึ่งอยู่ในระดับที่ถือเป็นเสียงรบกวนตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม แห่งชาติ คือเกินกว่า 10 เดซิเบล เอ อันถือเป็นเหตุรำคาญตามกฎหมายสาธารณสุข ในส่วนของเสียงที่เกิดจาก การทำงานของเครื่องปรับอากาศนัน้ ผลจากการตรวจวัดในเวลากลางวัน ที่บริเวณชัน้ 7 ได้ค่าระดับที่ 2.4-5.6 เดซิเบล เอ และในเวลากลางคืน ได้ค่าระดับที่ 4.4-9.1 เดซิเบล เอ ซึ่งยังไม่เข้าข่ายเป็นเสียงรบกวนตามกฎหมาย โดย พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ได้กำหนดให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจในการห้ามและระงับ หรือจัดการกับเหตุรำคาญที่เกิดขึน้ ได้ ไม่ว่าจะเป็นเหตุรำคาญจากกลิ่น แสง เสียง ความร้อน หรือกรณีอื่นใด ที่ทำ ให้เสื่อมหรืออาจเป็ นอันตรายต่อสุขภาพของบุคคล โดยในกรณีที่มีเหตุรำคาญเกิดขึ้นจากสถานที่เอกชน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจออกคำสั่งให้เจ้าของอาคารระงับเหตุรำคาญภายในเวลาอันสมควร และหาก เจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคารไม่ยอมปฏิบัติตามคำสั่ง เจ้าพนักงานท้องถิ่นก็สามารถใช้อำนาจเข้า ดำเนินการเพื่อระงับเหตุรำคาญที่เกิดขึน้ ได้ โดยจัดการตามความจำเป็ น และเจ้าของอาคารจะต้องเป็ นผู้เสีย ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จากการระงับเหตุรำคาญนัน้ รวมทัง้ หากเหตุรำคาญดังกล่าวอาจเกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อ สุขภาพหรือกระทบต่อความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชน เจ้าพนักงานท้องถิ่นสามารถออก คำสั่งห้ามมิให้มีการใช้สถานที่นัน้ ทัง้ หมดหรือบางส่วน จนกว่าจะได้มีการแก้ไขหรือระงับเหตุรำคาญนัน้ แล้วก็ได้ ซึ่งข้อเท็จจริงในคดีนี ้สำนักงานเขตมิได้ใช้อำนาจดำเนินการตามที่กฎหมายดังกล่าวกำหนด ทัง้ ที่ได้มีการ ร้องเรียนถึงความเดือดร้อนตลอดมา กรณีจึงถือเป็ นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้อง ปฏิบัติ ซึ่งข้อโต้แย้งที่ว่าได้มีการออกคำสั่งให้เจ้าของคอนโดมิเนียมระมัดระวังมิให้เกิดเสียงรบกวนแล้วนั้น ศาลเห็นว่ายังไม่เพียงพอที่จะระงับเหตุรำคาญที่เกิดขึน้ ได้ เนื่องจากสำนักงานเขตยังมีอำนาจที่จะใช้มาตรการ บังคับทางปกครองเพิ่มขึน้ ในการเข้าไประงับเหตุรำคาญนอกเหนือจากการออกคำสั่งเพียงอย่างเดียว รวมทัง้ อาจจัดการตามความจำเป็นเพื่อป้ องกันมิให้มีเหตุรำคาญเกิดขึน้ ได้ แต่ก็มิได้มีการดำเนินการแต่อย่างใด... จึงพิพากษาให้สำนักงานเขตและกรุงเทพมหานครดำเนินการให้คอนโดมิเนียมดังกล่าวระงับ เหตุรำคาญอันเกิดจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้ า รวมทั้งกำหนดวิธีการตามที่เห็นสมควรเพื่อป้ องกันมิให้เกิด เสียงรบกวนจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้ าดังกล่าวขึ้นอีก ทั้งนี้ภายใน 60 วัน (อ.24/2553) นอกจากนี ้...ได้มีกรณีผู้นำคดีมาฟ้ องศาลปกครอง เนื่องจากทนเสียงดังรบกวนจากการเปิ ด ให้บริการของสนามฟุตซอลที่อยู่หลังบ้านไม่ไหว ทัง้ เสียงจากเครื่องขยายเสียงและเสียงที่เกิดจาก ผู้เล่น ทัง้ ในช่วงเวลากลางวันไปจนถึงช่วงเวลากลางคืน แม้จะเป็ นเวลาหลัง 21.00 น. อันเป็นเวลาพักผ่อนแล้ว ก็ตาม คดีนีศ้ าลปกครองยังไม่ได้พิพากษาตัดสิน แต่ศาลได้กำหนดวิธีการคุ้มครองชั่วคราวโดยมีคำสั่งให้สนาม ฟุตซอลดังกล่าวเปิดให้บริการได้ถึงเวลา 21.00 น.เท่านัน้ จากแต่เดิมที่เคยเปิดบริการถึง 23.00 น. ซึ่งเหตุผลของ ผู้ประกอบกิจการที่อ้างว่า ตนได้ลงทุนสร้างสนามด้วยจำนวนเงินสูงถึง 13 ล้านบาท โดยกู้เงินมาก่อสร้างและ มีภาระที่ต้องผ่อนชำระกับธนาคารสูงถึงเดือนละ 120,000 บาท การต้องปิดสนามในเวลา 21.00 น. ย่อมมีผลต่อ รายรับของตนอย่างรุนแรงนัน้ ศาลเห็นว่ากรณีดังกล่าวเป็นเรื่องของการลงทุนในการประกอบธุรกิจที่ผู้ลงทุนย่อมมี เสรีภาพและย่อมมีความเสี่ยงที่จะได้กำไรหรือขาดทุน อันเป็นเรื่องในทางธุรกิจ แต่ในการดำเนินกิจการนั้น จะต้องไม่เป็ นการไปละเมิดสิทธิของผู้อื่นที่จะดำรงอยู่อย่างปกติสุขด้วย... ข้ออ้างดังกล่าวจึงเป็นเหตุผลที่ ศาลไม่อาจรับฟังได้... ผมว่า... ปัญหาต่างๆ จะไม่เกิดขึน้ ถ้าทุกฝ่ ายเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย ทัง้ ฝ่ ายเจ้าหน้าที่รัฐเอง รวมทัง้ ผู้ประกอบกิจการต่างๆ ที่อย่านึกถึงแต่ประโยชน์ของตัวเองฝ่ายเดียว ควรนึกถึงใจเขาใจเราด้วย เพราะไม่มี ใครที่อยากจะได้รับความเดือดร้อนรำคาญไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม โดยส่วนตัวผมถือคติที่ว่า “ให้ทุกข์แก่ท่าน ทุกข์นั้นถึงตัว” ฉะนัน้ จงอย่าสร้างทุกข์ให้แก่ใครเลยครับ หากไม่อยากเดือดร้อนต้องมาแก้ปัญหาในภายหลัง...
โดย :man IP = 171.4.127.xx วันที่ : 2013-02-07 02:58:01

ความคิดเห็นที่ : 1

เรื่อง ร้านอาหาร ไม่ขออนุญาติเปิดสถานบริการ เสียงดัง - มีคาราโอเกะ ทั้งกลางแจ้ง และในห้อง ส่งเสียงร้องเสียงดัง - มีหญิง คอยให้บริการ - มีดนตรีสด เล่นกลางแจ้ง เสียงดัง - ขายสุรา บุหรี่ ทั้งยี้ห้อในและนอก ไม่ขออนุญาติ ชื่อร้าน LoSo Riverside ร้านตั้งอยู่ที่ ม.2 เชิงสะพานคลองขลุง ฝั่งตีนสะพานท่ามะเขือ เดือดร้านมาก จากการเปิดเพลงเสียงดัง อยากให้ท่านนายก ทำให้เป็นคดีตัวอย่าง เพื่อประโยนช์สุขของประชาชน
โดย : IP = 171.4.127.xx วันที่ : 2013-02-07 04:08:43

ความคิดเห็นที่ : 2

ตอบปัญหาร้องเรียนตามประเด็นดังต่อไปนี้ 1.ทำไมร้าน LOSO REVERSIDE เปิดสถานประกอบการทั้งที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบสถานบริการ ตอบ 1)ร้าน LOSO REVERSIDE ได้ดำเนินการจดทะเบียนพาณิชย์ ณ สำนักงานทะเบียนพาณิชย์เทศบาลตำบลท่ามะเขือ เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 55 ระบุชนิดแห่งพาณิชยกิจว่า จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ต่อมาเมื่อวันที่ 13 มี.ค. 56 ได้เพิ่มเติมชนิดแห่งพาณิชยกิจเป็น ประกอบกิจการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ การให้บริการฟังเพลงและร้องเพลงโดยคาราโอเกะ 2)กรณีคาราโอเกะ ทางผู้ประกอบการต้องดำเนินการขอใบอนุญาต ตาม พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด โดยมีผู้ร้องเรียนไปยังวัฒนธรรมจังหวัดในกรณีที่เกี่ยวข้อง และวัฒนธรรมจังหวัดได้ตรวจสอบสถานที่และแจ้งให้ผู้ประกอบการดำเนินการขอใบอนุญาตให้ถูกต้อง ซึ่งเมื่อวันที่ 3 พ.ค. 56 วัฒนธรรมจังหวัดร่วมกับคณะทำงาน ตรวจสถานประกอบกิจการ เพื่อเสนอนายทะเบียนประจำจังหวัด เพื่อพิจารณาออกใบอนุญาต และได้เสนอความเห็น ว่าควรเห็นชอบพร้อมกับข้อเสนอแนะต่อผู้ประกอบการในด้านความปลอดภัยของการจราจร การติดตั้งถังดับเพลิงเพิ่มในบริเวณห้องคาราโอเกะ และข้อแนะนำเกี่ยวกับสุขลักษณะของห้องคาราโอเกะ 3)ร้าน LOSO REVERSIDE เป็นสถานประกอบการที่ปิดบริการหลังเที่ยงคืน จึงเข้าลักษณะของสถานบริการ ที่ต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ.สถานบริการ พ.ศ. 2509 อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของอำเภอคลองขลุง 2.ร้าน LOSO REVERSIDE ประกอบกิจการร้านอาหารที่มีเสียงดนตรี ส่งเสียงดัง รบกวนผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียง กรณีเหตุรำคาญ จากเสียงดนตรี เทศบาลตำบลท่ามะเขือ ได้ดำเนินการตรวจสอบเมื่อวันที่ 29 มี.ค. 56 โดยแจ้งเตือนกรณีเสียงดังและทำบันทึกถ้อยคำไว้เป็นหลักฐาน พร้อมกับแจ้งให้ผุ้ประกอบการขออนุญาตใช้เสียง ซึ่งทางเทศบาลได้ออกใบอนุญาตใช้เสียง มีระยะเวลา 1 เดือนนับแต่วันที่ 30 เม.ย. 56 โดยอนุญาตในเวลา 08.00 – 12.00 น.
โดย : tmkcity IP = 125.25.231.xx วันที่ : 2013-05-09 06:37:09

ความคิดเห็นที่ : 3

ขอแก้ไขเรื่องระยะเวลาการอนุญาตใช้เสียง เป็น 08.00 - 24.00 น. ทั้งนี้เทศบาลตำบลท่ามะเขือ ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้แจ้งปัญหาความเดือนร้อนให้ทางเทศบาลเพื่อจะได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่อไป
โดย : tmkcity IP = 125.25.231.xx วันที่ : 2013-05-09 06:43:14

ตอบกระทู้

รายละเอียด :
ชื่อผู้แสดงความเห็น :
Email :
 

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็นเทศบาลตำบลท่ามะเขือ

1000 หมู่ที่ 2 ต.ท่ามะเขือ อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 62120
โทร. 055-781-010 โทรสาร. 055-781-884 E-mail: tmkcity@hotmail.co.th
Copyright © 2012 tmkcity.go.th. All rights reserved | Design by TheGiza.com