ข่าวประชาสัมพันธ์::การจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการผู้มีสิทธิ ตามโครงการเสริมสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑    ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง::ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ดับเพลิงอเนกประสงค์ ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า4 สูบ 4 จังหวะ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ข่าวสารจากประธานสันนิบาตเทศบาลภาคเหนือ::แจ้งรายชื่อเทศบาลที่ส่งแบบตอบรับการประชุมวิชาการสันนิบาตเทศบาลภาคเหนือ ระหว่างวันที่ ๖-๘ มิถุนายน ๒๕๖๑   

ข่าวเด่น

การจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ...

เทศบาลตำบลท่ามะเขือ ได้ดำเนินการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 ให้แ...

อ่านต่อ

ราคากลางโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน...

ราคากลางโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน

อ่านต่อ

สถิติผู้เข้าชม

นายมานพ ปัทมาลัย

นายกเทศมนตรี

เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน

ลิงค์ที่น่าสนใจ

กระดานสนทนาภายในเทศบาล

ร้องท่านนายก ทำไม ร้านroso liver side ตีนสะพานท่ามะเขือจึงเปิดเพลงเสียงดัง รบกวนชาวบ้านได้ ทั้งที่ไม่มีใบประกอบสถานบริการ

หน่วยงานผู้มีหน้าที่ละเลยหรือล่าช้าไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมาย กำหนดไว้ อันเป็ นคดีปกครองตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (2) แห่ง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและ วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 และหากผลจากการละเลยหรือล่าช้าต่อหน้าที่ดังกล่าวได้ก่อให้เกิด ความเสียหายขึ้นด้วย ผู้ฟ้ องคดีก็อาจฟ้ องเรียกค่าเสียหายในกรณีละเมิด ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3) แห่ง พ.ร.บ.เดียวกัน ได้อีกด้วย โดยในการวินิจฉัยคดีประเภทนี ้ศาลจะพิจารณาให้ได้ความก่อนว่า เสียงดังที่เกิดขึน้ นัน้ เข้าข่ายเป็นเสียง รบกวน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ คือเกิน 10 เดซิเบล เอ หรือไม่ ? และหากเป็นกรณีเสียง ดังที่เกินกว่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนดไว้ ศาลก็จะพิจารณาต่อว่าหน่วยงานผู้มีหน้าที่ควบคุมดูแลในเรื่องนัน้ ๆ ได้ละเลยหรือล่าช้าในการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ ? (แล้วจึงจะพิจารณาต่อไปว่าเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี หรือไม่ ? ในกรณีที่มีการฟ้องเรียกค่าเสียหายจากการละเลยหรือล่าช้าในการปฏิบัติหน้าที่มาด้วย) เรื่องนี ้ผมมีประสบการณ์ตรงจากเฮียสตางค์ เจ้าของกิจการห้องชุดให้เช่าซึ่งเป็ นอาคารสูง 7 ชั้น ที่เปิดกิจการมานานแล้ว แต่อยู่ๆ ก็มีคอนโดมิเนียมสูง 27 ชัน้ ผุดขึน้ มาอยู่ข้างๆ ซึ่งนอกจากจะสร้างอาคารผิดแบบ แล้ว ยังทำให้ผู้ที่พักอาศัยอยู่ในอาคารของเฮียสตางค์ต้องทนรำคาญกับเสียงดังรบกวนที่เกิดจากเครื่องกำเนิด ไฟฟ้าขนาด 300 แรงม้า และเสียงดังจากเครื่องปรับอากาศของคอนโดมิเนียมดังกล่าวด้วย เฮียสตางค์ได้เคย ร้องเรียนเรื่องนีต้ ่อสำนักงานเขตและกรุงเทพมหานครแล้ว แต่ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไข สุดท้ายจึงต้องนำเรื่องขึน้ สู่ ศาลปกครอง คดีนี.้... ศาลปกครองได้แต่งตัง้ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษเป็ นพยานผู้เชี่ยวชาญ ในการตรวจสอบเสียงรบกวนที่เกิดขึน้ ซึ่งผลปรากฏว่า ระดับเสียงที่เกิดจากการ ทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ าขนาด 300 แรงม้า ซึ่งตัง้ อยู่ในมุมตึกชัน้ ล่างของคอนโดมิเนียม โดยผลจากการ ตรวจวัดที่อาคารของเฮียสตางค์ ณ บริเวณข้างสระว่ายนำ้ ได้ค่าระดับที่ 14.3 เดซิเบล เอ และบริเวณห้องนอน ชัน้ 1 ได้ค่าระดับที่ 16.5 เดซิเบล เอ ซึ่งอยู่ในระดับที่ถือเป็นเสียงรบกวนตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม แห่งชาติ คือเกินกว่า 10 เดซิเบล เอ อันถือเป็นเหตุรำคาญตามกฎหมายสาธารณสุข ในส่วนของเสียงที่เกิดจาก การทำงานของเครื่องปรับอากาศนัน้ ผลจากการตรวจวัดในเวลากลางวัน ที่บริเวณชัน้ 7 ได้ค่าระดับที่ 2.4-5.6 เดซิเบล เอ และในเวลากลางคืน ได้ค่าระดับที่ 4.4-9.1 เดซิเบล เอ ซึ่งยังไม่เข้าข่ายเป็นเสียงรบกวนตามกฎหมาย โดย พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ได้กำหนดให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจในการห้ามและระงับ หรือจัดการกับเหตุรำคาญที่เกิดขึน้ ได้ ไม่ว่าจะเป็นเหตุรำคาญจากกลิ่น แสง เสียง ความร้อน หรือกรณีอื่นใด ที่ทำ ให้เสื่อมหรืออาจเป็ นอันตรายต่อสุขภาพของบุคคล โดยในกรณีที่มีเหตุรำคาญเกิดขึ้นจากสถานที่เอกชน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจออกคำสั่งให้เจ้าของอาคารระงับเหตุรำคาญภายในเวลาอันสมควร และหาก เจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคารไม่ยอมปฏิบัติตามคำสั่ง เจ้าพนักงานท้องถิ่นก็สามารถใช้อำนาจเข้า ดำเนินการเพื่อระงับเหตุรำคาญที่เกิดขึน้ ได้ โดยจัดการตามความจำเป็ น และเจ้าของอาคารจะต้องเป็ นผู้เสีย ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จากการระงับเหตุรำคาญนัน้ รวมทัง้ หากเหตุรำคาญดังกล่าวอาจเกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อ สุขภาพหรือกระทบต่อความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชน เจ้าพนักงานท้องถิ่นสามารถออก คำสั่งห้ามมิให้มีการใช้สถานที่นัน้ ทัง้ หมดหรือบางส่วน จนกว่าจะได้มีการแก้ไขหรือระงับเหตุรำคาญนัน้ แล้วก็ได้ ซึ่งข้อเท็จจริงในคดีนี ้สำนักงานเขตมิได้ใช้อำนาจดำเนินการตามที่กฎหมายดังกล่าวกำหนด ทัง้ ที่ได้มีการ ร้องเรียนถึงความเดือดร้อนตลอดมา กรณีจึงถือเป็ นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้อง ปฏิบัติ ซึ่งข้อโต้แย้งที่ว่าได้มีการออกคำสั่งให้เจ้าของคอนโดมิเนียมระมัดระวังมิให้เกิดเสียงรบกวนแล้วนั้น ศาลเห็นว่ายังไม่เพียงพอที่จะระงับเหตุรำคาญที่เกิดขึน้ ได้ เนื่องจากสำนักงานเขตยังมีอำนาจที่จะใช้มาตรการ บังคับทางปกครองเพิ่มขึน้ ในการเข้าไประงับเหตุรำคาญนอกเหนือจากการออกคำสั่งเพียงอย่างเดียว รวมทัง้ อาจจัดการตามความจำเป็นเพื่อป้ องกันมิให้มีเหตุรำคาญเกิดขึน้ ได้ แต่ก็มิได้มีการดำเนินการแต่อย่างใด... จึงพิพากษาให้สำนักงานเขตและกรุงเทพมหานครดำเนินการให้คอนโดมิเนียมดังกล่าวระงับ เหตุรำคาญอันเกิดจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้ า รวมทั้งกำหนดวิธีการตามที่เห็นสมควรเพื่อป้ องกันมิให้เกิด เสียงรบกวนจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้ าดังกล่าวขึ้นอีก ทั้งนี้ภายใน 60 วัน (อ.24/2553) นอกจากนี ้...ได้มีกรณีผู้นำคดีมาฟ้ องศาลปกครอง เนื่องจากทนเสียงดังรบกวนจากการเปิ ด ให้บริการของสนามฟุตซอลที่อยู่หลังบ้านไม่ไหว ทัง้ เสียงจากเครื่องขยายเสียงและเสียงที่เกิดจาก ผู้เล่น ทัง้ ในช่วงเวลากลางวันไปจนถึงช่วงเวลากลางคืน แม้จะเป็ นเวลาหลัง 21.00 น. อันเป็นเวลาพักผ่อนแล้ว ก็ตาม คดีนีศ้ าลปกครองยังไม่ได้พิพากษาตัดสิน แต่ศาลได้กำหนดวิธีการคุ้มครองชั่วคราวโดยมีคำสั่งให้สนาม ฟุตซอลดังกล่าวเปิดให้บริการได้ถึงเวลา 21.00 น.เท่านัน้ จากแต่เดิมที่เคยเปิดบริการถึง 23.00 น. ซึ่งเหตุผลของ ผู้ประกอบกิจการที่อ้างว่า ตนได้ลงทุนสร้างสนามด้วยจำนวนเงินสูงถึง 13 ล้านบาท โดยกู้เงินมาก่อสร้างและ มีภาระที่ต้องผ่อนชำระกับธนาคารสูงถึงเดือนละ 120,000 บาท การต้องปิดสนามในเวลา 21.00 น. ย่อมมีผลต่อ รายรับของตนอย่างรุนแรงนัน้ ศาลเห็นว่ากรณีดังกล่าวเป็นเรื่องของการลงทุนในการประกอบธุรกิจที่ผู้ลงทุนย่อมมี เสรีภาพและย่อมมีความเสี่ยงที่จะได้กำไรหรือขาดทุน อันเป็นเรื่องในทางธุรกิจ แต่ในการดำเนินกิจการนั้น จะต้องไม่เป็ นการไปละเมิดสิทธิของผู้อื่นที่จะดำรงอยู่อย่างปกติสุขด้วย... ข้ออ้างดังกล่าวจึงเป็นเหตุผลที่ ศาลไม่อาจรับฟังได้... ผมว่า... ปัญหาต่างๆ จะไม่เกิดขึน้ ถ้าทุกฝ่ ายเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย ทัง้ ฝ่ ายเจ้าหน้าที่รัฐเอง รวมทัง้ ผู้ประกอบกิจการต่างๆ ที่อย่านึกถึงแต่ประโยชน์ของตัวเองฝ่ายเดียว ควรนึกถึงใจเขาใจเราด้วย เพราะไม่มี ใครที่อยากจะได้รับความเดือดร้อนรำคาญไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม โดยส่วนตัวผมถือคติที่ว่า “ให้ทุกข์แก่ท่าน ทุกข์นั้นถึงตัว” ฉะนัน้ จงอย่าสร้างทุกข์ให้แก่ใครเลยครับ หากไม่อยากเดือดร้อนต้องมาแก้ปัญหาในภายหลัง...
โดย :man IP = 171.4.127.xx วันที่ : 2013-02-07 02:58:01

ความคิดเห็นที่ : 1

เรื่อง ร้านอาหาร ไม่ขออนุญาติเปิดสถานบริการ เสียงดัง - มีคาราโอเกะ ทั้งกลางแจ้ง และในห้อง ส่งเสียงร้องเสียงดัง - มีหญิง คอยให้บริการ - มีดนตรีสด เล่นกลางแจ้ง เสียงดัง - ขายสุรา บุหรี่ ทั้งยี้ห้อในและนอก ไม่ขออนุญาติ ชื่อร้าน LoSo Riverside ร้านตั้งอยู่ที่ ม.2 เชิงสะพานคลองขลุง ฝั่งตีนสะพานท่ามะเขือ เดือดร้านมาก จากการเปิดเพลงเสียงดัง อยากให้ท่านนายก ทำให้เป็นคดีตัวอย่าง เพื่อประโยนช์สุขของประชาชน
โดย : IP = 171.4.127.xx วันที่ : 2013-02-07 04:08:43

ความคิดเห็นที่ : 2

ตอบปัญหาร้องเรียนตามประเด็นดังต่อไปนี้ 1.ทำไมร้าน LOSO REVERSIDE เปิดสถานประกอบการทั้งที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบสถานบริการ ตอบ 1)ร้าน LOSO REVERSIDE ได้ดำเนินการจดทะเบียนพาณิชย์ ณ สำนักงานทะเบียนพาณิชย์เทศบาลตำบลท่ามะเขือ เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 55 ระบุชนิดแห่งพาณิชยกิจว่า จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ต่อมาเมื่อวันที่ 13 มี.ค. 56 ได้เพิ่มเติมชนิดแห่งพาณิชยกิจเป็น ประกอบกิจการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ การให้บริการฟังเพลงและร้องเพลงโดยคาราโอเกะ 2)กรณีคาราโอเกะ ทางผู้ประกอบการต้องดำเนินการขอใบอนุญาต ตาม พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด โดยมีผู้ร้องเรียนไปยังวัฒนธรรมจังหวัดในกรณีที่เกี่ยวข้อง และวัฒนธรรมจังหวัดได้ตรวจสอบสถานที่และแจ้งให้ผู้ประกอบการดำเนินการขอใบอนุญาตให้ถูกต้อง ซึ่งเมื่อวันที่ 3 พ.ค. 56 วัฒนธรรมจังหวัดร่วมกับคณะทำงาน ตรวจสถานประกอบกิจการ เพื่อเสนอนายทะเบียนประจำจังหวัด เพื่อพิจารณาออกใบอนุญาต และได้เสนอความเห็น ว่าควรเห็นชอบพร้อมกับข้อเสนอแนะต่อผู้ประกอบการในด้านความปลอดภัยของการจราจร การติดตั้งถังดับเพลิงเพิ่มในบริเวณห้องคาราโอเกะ และข้อแนะนำเกี่ยวกับสุขลักษณะของห้องคาราโอเกะ 3)ร้าน LOSO REVERSIDE เป็นสถานประกอบการที่ปิดบริการหลังเที่ยงคืน จึงเข้าลักษณะของสถานบริการ ที่ต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ.สถานบริการ พ.ศ. 2509 อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของอำเภอคลองขลุง 2.ร้าน LOSO REVERSIDE ประกอบกิจการร้านอาหารที่มีเสียงดนตรี ส่งเสียงดัง รบกวนผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียง กรณีเหตุรำคาญ จากเสียงดนตรี เทศบาลตำบลท่ามะเขือ ได้ดำเนินการตรวจสอบเมื่อวันที่ 29 มี.ค. 56 โดยแจ้งเตือนกรณีเสียงดังและทำบันทึกถ้อยคำไว้เป็นหลักฐาน พร้อมกับแจ้งให้ผุ้ประกอบการขออนุญาตใช้เสียง ซึ่งทางเทศบาลได้ออกใบอนุญาตใช้เสียง มีระยะเวลา 1 เดือนนับแต่วันที่ 30 เม.ย. 56 โดยอนุญาตในเวลา 08.00 – 12.00 น.
โดย : tmkcity IP = 125.25.231.xx วันที่ : 2013-05-09 06:37:09

ความคิดเห็นที่ : 3

ขอแก้ไขเรื่องระยะเวลาการอนุญาตใช้เสียง เป็น 08.00 - 24.00 น. ทั้งนี้เทศบาลตำบลท่ามะเขือ ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้แจ้งปัญหาความเดือนร้อนให้ทางเทศบาลเพื่อจะได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่อไป
โดย : tmkcity IP = 125.25.231.xx วันที่ : 2013-05-09 06:43:14

ตอบกระทู้

รายละเอียด :
ชื่อผู้แสดงความเห็น :
Email :
 

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็นเทศบาลตำบลท่ามะเขือ

1000 หมู่ที่ 2 ต.ท่ามะเขือ อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 62120
โทร. 055-781-010 โทรสาร. 055-781-884 E-mail: tmkcity@hotmail.co.th
Copyright © 2012 tmkcity.go.th. All rights reserved | Design by TheGiza.com