ข่าวเด่น

ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาท...

อ่านต่อ

สถิติผู้เข้าชม

นายมานพ ปัทมาลัย

นายกเทศมนตรี

เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก

ลิงค์ที่น่าสนใจ

งบประมาณ

ประกาศเทศบาลตำบลท่ามะเขือ
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน (รายรับจริง - รายจ่ายจริง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไตรมาสที่ 3 (1 ตุลาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2563)
-----------------------------------------------------------------
    ด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เทศบาลตำบลท่ามะเขือ ได้ตั้งงบประมาณการรายรับไว้ จำนวน 47,000,000 บาท และประมาณการรายจ่ายไว้จำนวน 47,000,000 บาท ซึ่งประมาณการรายรับ เท่ากับ ประมาณการรายจ่าย ทั้งนี้ เทศบาลตำบลท่ามะเขือ ได้แสดงผลการดำเนินงาน (รายรับจริง - รายจ่ายจริง) ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 3 (1 ตุลาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2563 ) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ลำดับที่ รายรับ ประมาณการ รายรับจริง
   
1 ภาษีอากร 2,560,000.00 978,927.00
2 ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 983,500.00 633,262.50
3 รายได้จากทรัพย์สิน 2,664,598.00 1,908,683.26
4 รายได้เบ็ดเตล็ด 85,000.00 6,330.00
5 รายได้จากทุน 2,000.00 -
6 ภาษีจัดสรร 24,103,000.00 17,032,221.46
7 เงินอุดหนุนทั่วไป 16,601,902.00 14,107,074.00
8 เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ - -
9 รวมจำนวนเงิน 47,000,000.00 34,666,498.22
ลำดับที่ รายจ่าย ประมาณการ รายจ่ายจริง
   
1 งบกลาง 7,404,345.00 5,026,454.24
2 เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,848,320.00 2,136,240.00
3 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 14,539,274.00 8,665,291.00
4 ค่าตอบแทน 657,200.00 227,400.00
5 ค่าใช้สอย 9,333,394.00 5,574,376.03
6 ค่าวัสดุ 2,952,261.00 1,406,921.30
7 ค่าสาธารณูปโภค 1,165,000.00 625,158.44
8 ค่าครุภัณฑ์ 399,300.00 159,760.00
9 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 6,595,000.00 -
10 รายจ่ายอื่น 20,000.00 -
11 เงินอุดหนุน 1,085,906.00 500,380.00
12 รวมจำนวนเงิน 47,000,000.00 24,321,981.01
13 สรุป รายรับจริง สูง/ตํ่ากว่า รายจ่ายจริง - 10,348,950.21
สรุป รายรับสูงกว่าหรือ(ต่ำกว่า)รายจ่าย ประจำไตรมาสที่ 3 (1 ตุลาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2563)

เป็นเงิน 10,348,950.21 บาทเทศบาลตำบลท่ามะเขือ

1000 หมู่ที่ 2 ต.ท่ามะเขือ อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 62120
โทร. 055-781-010 โทรสาร. 055-781-884 E-mail: tmkcity@hotmail.co.th
Copyright © 2012 tmkcity.go.th. All rights reserved | Design by TheGiza.com