ข่าวเด่น

เทศบาลตำบลท่ามะเขือ เปิดรับสมัครพนักงานจ้างทั...

อ่านต่อ

สถิติผู้เข้าชม

นายมานพ ปัทมาลัย

นายกเทศมนตรี

เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก

ลิงค์ที่น่าสนใจ

งบประมาณ

ประกาศเทศบาลตำบลท่ามะเขือ
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน (รายรับจริง - รายจ่ายจริง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ไตรมาสที่ 4 (1 กรกฎาคม 2564 - 30 กันยายน 2564)
-----------------------------------------------------------------
    ด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลตำบลท่ามะเขือ ได้ตั้งงบประมาณการรายรับไว้ จำนวน 48,000,000 บาท และประมาณการรายจ่ายไว้จำนวน 48,000,000 บาท ซึ่งประมาณการรายรับ เท่ากับ ประมาณการรายจ่าย ทั้งนี้ เทศบาลตำบลท่ามะเขือ ได้แสดงผลการดำเนินงาน (รายรับจริง - รายจ่ายจริง) ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 4 (1 กรกฎาคม 2564 - 30 กันยายน 2564 ) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ลำดับที่ รายรับ ประมาณการ รายรับจริง
   
1 รายได้ภาษี 2,300,000.00 29,325.22
2 รายได้ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ 507,100.00 85,980.50
3 รายได้ค่าใบอนุญาต 490,000.00 93,940.00
4 รายได้ค่าเช่า 12,000.00 3,000.00
5 รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล 4,018,726.00 547,656.52
6 รายได้อื่น 87,000.00 17,002.30
7 รายได้ภาษีจัดสรร 24,130,000.00 5,578,179.17
8 รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปฯ 16,455,174.00 5,807,332.37
9 รายได้เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ - -
10 รวมจำนวนเงิน 48,000,000.00 12,162,416.08
ลำดับที่ รายจ่าย ประมาณการ รายจ่ายจริง
   
1 งบกลาง 7,224,612.00 1,983,183.00
2 เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,848,320.00 712,080.00
3 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 15,306,253.00 3,048,630.00
4 ค่าตอบแทน 701,200.00 133,095.00
5 ค่าใช้สอย 8,944,794.00 1,809,474.01
6 ค่าวัสดุ 3,026,765.00 893,152.80
7 ค่าสาธารณูปโภค 1,250,000.00 244,267.82
8 ค่าครุภัณฑ์ 1,112,300.00 217,500.00
9 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 6,160,000.00 27,033.15
10 เงินอุดหนุน 1,425,756.00 146,818.18
11 รวมจำนวนเงิน 48,000,000.00 9,215,233.96
12 สรุป รายรับจริง สูง/ตํ่ากว่า รายจ่ายจริง - 2,947,182.12
สรุป รายรับสูงกว่าหรือ(ต่ำกว่า)รายจ่าย ประจำไตรมาสที่ 4 (1 กรกฎาคม 2564 - 30 กันยายน 2564)

เป็นเงิน 2,947,182.12 บาทเทศบาลตำบลท่ามะเขือ

1000 หมู่ที่ 2 ต.ท่ามะเขือ อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 62120
โทร. 055-781-010 โทรสาร. 055-781-884 E-mail: tmkcity@hotmail.co.th
Copyright © 2012 tmkcity.go.th. All rights reserved | Design by TheGiza.com