ข่าวเด่น

เทศบาลตำบลท่ามะเขือ ขอเชิญชวนประชาชน สมัครเป็...

อ่านต่อ

ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้...

อ่านต่อ

สถิติผู้เข้าชม

นายมานพ ปัทมาลัย

นายกเทศมนตรี

เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก

ลิงค์ที่น่าสนใจ

งบประมาณ

ประกาศเทศบาลตำบลท่ามะเขือ
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน (รายรับจริง - รายจ่ายจริง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ไตรมาสที่ 3 (1 เมษายน 2565 - 30 มิถุนายน 2565)
-----------------------------------------------------------------
    ด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลท่ามะเขือ ได้ตั้งงบประมาณการรายรับไว้ จำนวน 47,000,000 บาท และประมาณการรายจ่ายไว้จำนวน 47,000,000 บาท ซึ่งประมาณการรายรับ เท่ากับ ประมาณการรายจ่าย ทั้งนี้ เทศบาลตำบลท่ามะเขือ ได้แสดงผลการดำเนินงาน (รายรับจริง - รายจ่ายจริง) ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 3 (1 เมษายน 2565 - 30 มิถุนายน 2565 ) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ลำดับที่ รายรับ ประมาณการ รายรับจริง
   
1 ภาษีอากร 2,600,000.00 2,369,547.55
2 ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 1,432,900.00 569,231.50
3 รายได้จากทรัพย์สิน 2,762,000.00 559,860.51
4 รายได้เบ็ดเตล็ด 85,082.00 46,686.14
5 รายได้จากทุน 2,000.00 -
6 ภาษีจัดสรร 23,646,008.00 15,797,134.38
7 เงินอุดหนุนทั่วไป 16,472,010.00 13,483,087.00
8 เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ - -
9 รวมจำนวนเงิน 47,000,000.00 32,825,547.08
ลำดับที่ รายจ่าย ประมาณการ รายจ่ายจริง
   
1 งบกลาง 7,489,066.00 5,573,870.39
2 เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,848,320.00 2,136,240.00
3 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 15,704,600.00 9,455,011.10
4 ค่าตอบแทน 640,200.00 213,040.00
5 ค่าใช้สอย 7,451,903.00 2,874,370.36
6 ค่าวัสดุ 3,441,184.00 1,526,030.52
7 ค่าสาธารณูปโภค 1,193,000.00 576,907.87
8 ค่าครุภัณฑ์ 419,750.00 303,880.00
9 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 6,791,200.00 4,959.86
10 เงินอุดหนุน 1,015,777.00 590,950.00
11 รายจ่ายอื่น 5,000.00 -
12 รวมจำนวนเงิน 47,000,000.00 23,255,260.10
13 สรุป รายรับจริง สูง/ตํ่ากว่า รายจ่ายจริง - 9,570,286.98
สรุป รายรับสูงกว่าหรือ(ต่ำกว่า)รายจ่าย ประจำไตรมาสที่ 3 (1 เมษายน 2565 - 30 มิถุนายน 2565)

เป็นเงิน 9,570,286.98 บาทเทศบาลตำบลท่ามะเขือ

1000 หมู่ที่ 2 ต.ท่ามะเขือ อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 62120
โทร. 055-781-010 โทรสาร. 055-781-884 E-mail: tmkcity@hotmail.co.th
Copyright © 2012 tmkcity.go.th. All rights reserved | Design by TheGiza.com