ข่าวเด่น

ประกาศ รับสมัครเพื่อการเลือกสรรและสรรหาบุคคลเ...

อ่านต่อ

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง/...

อ่านต่อ

สถิติผู้เข้าชม

นายมานพ ปัทมาลัย

นายกเทศมนตรี

เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก

ลิงค์ที่น่าสนใจ

งบประมาณ

ประกาศเทศบาลตำบลท่ามะเขือ
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน (รายรับจริง - รายจ่ายจริง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ไตรมาสที่ 2 (1 มกราคม 2564 - 31 มีนาคม 2564)
-----------------------------------------------------------------
    ด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลตำบลท่ามะเขือ ได้ตั้งงบประมาณการรายรับไว้ จำนวน 48,000,000 บาท และประมาณการรายจ่ายไว้จำนวน 48,000,000 บาท ซึ่งประมาณการรายรับ เท่ากับ ประมาณการรายจ่าย ทั้งนี้ เทศบาลตำบลท่ามะเขือ ได้แสดงผลการดำเนินงาน (รายรับจริง - รายจ่ายจริง) ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 2 (1 มกราคม 2564 - 31 มีนาคม 2564 ) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ลำดับที่ รายรับ ประมาณการ รายรับจริง
   
1 ภาษีอากร 2,560,000.00 1,184,545.14
2 ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 983,500.00 859,455.70
3 รายได้จากทรัพย์สิน 2,664,598.00 2,455,834.39
4 รายได้เบ็ดเตล็ด 85,000.00 48,870.70
5 รายได้จากทุน 2,000.00 -
6 ภาษีจัดสรร 24,103,000.00 21,382,431.36
7 เงินอุดหนุนทั่วไป 16,601,902.00 16,596,872.00
8 เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ - -
9 รวมจำนวนเงิน 47,000,000.00 42,528,009.29
ลำดับที่ รายจ่าย ประมาณการ รายจ่ายจริง
   
1 งบกลาง 7,404,345.00 6,509,982.24
2 เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,848,320.00 2,848,320.00
3 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 13,517,615.00 11,674,911.00
4 ค่าตอบแทน 1,733,700.00 1,620,920.00
5 ค่าใช้สอย 9,340,538.88 7,601,546.10
6 ค่าวัสดุ 2,881,575.12 2,015,004.82
7 ค่าสาธารณูปโภค 1,165,000.00 859,750.48
8 ค่าครุภัณฑ์ 428,000.00 328,130.00
9 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 6,595,000.00 6,420,000.00
10 เงินอุดหนุน 1,085,906.00 1,024,926.00
11 รวมจำนวนเงิน 47,000,000.00 40,903,490.64
12 สรุป รายรับจริง สูง/ตํ่ากว่า รายจ่ายจริง - 1,628,951.65
สรุป รายรับสูงกว่าหรือ(ต่ำกว่า)รายจ่าย ประจำไตรมาสที่ 2 (1 มกราคม 2564 - 31 มีนาคม 2564)

เป็นเงิน 1,628,951.65 บาทเทศบาลตำบลท่ามะเขือ

1000 หมู่ที่ 2 ต.ท่ามะเขือ อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 62120
โทร. 055-781-010 โทรสาร. 055-781-884 E-mail: tmkcity@hotmail.co.th
Copyright © 2012 tmkcity.go.th. All rights reserved | Design by TheGiza.com