ข่าวเด่น

เทศบาลตำบลท่ามะเขือ ขอเชิญชวนประชาชน สมัครเป็...

อ่านต่อ

ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้...

อ่านต่อ

สถิติผู้เข้าชม

นายมานพ ปัทมาลัย

นายกเทศมนตรี

เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก

ลิงค์ที่น่าสนใจ

นโยบาย

นโยบาย

๑.ด้านการศึกษา
๑.๑ จัดหางบประมาณในการสร้างอาคาร สถานที่
๑.๒ พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ในด้านภาษามากกว่า ๑ ภาษา
๑.๓ ปลูกฝังให้เยาวชนรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
๒.ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๒.๑ ส่งเสริมการจัดกิจกรรมออกกำลังกาย และเพิ่มพื้นที่สีเขียว
๒.๒ สวัสดิการสังคมแก่เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
๒.๓ เตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก พิษสุนัขบ้า ไข้หวัดนก เป็นต้น
๒.๔ รณรงค์ตลาดสด อาหารปลอดภัย ตลาดสดน่าชื้อ ราคายุติธรรม
๓.ด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี
๓.๑ ร่วมสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ในการให้ความสำคัญทางพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา วันอาสาฬบูชา วันมาฆบูชา วันเข้าพรรษา และรณรงค์งดจำหน่ายสุรา
๓.๒ สนับสนุนให้มีการจัดงานงิ้ว ศาลเจ้าพ่อปู่ดำ ศาลเจ้าพ่อเสือ
๓.๓ รักษาไว้ซึ่งประเพณีลอยกระทง และวันสงกรานต์
๔.ส่งเสริม สนับสนุน ให้ชุมชนเข้มแข็ง
๔.๑ เตรียมพร้อมในด้านสถานที่เพื่อจัดกิจกรรม
๔.๒ จัดอุปกรณ์ที่จำเป็น เช่น เครื่องครัว เต้นท์ เก้าอี้
๔.๓ เสนอโครงการของบประมาณจากเทศบาล
๕.สร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชน
๕.๑ ป้องกัน เยียวยา จากภัยพิบัติ โดยเฉพาะเรื่องน้ำท่วม
๕.๒ ป้องกันความไม่ปลอดภัยในด้านชีวิตและทรัพย์สินแก่ประชาชน โดยจัดให้มีการจัดให้มียาม และติดตั้งกล้องวงจรปิด
๕.๓ รณรงค์ เรื่องความสะอาด เติมความสวยงาม ให้เกิดขึ้นในเขตเทศบาล
๖. แนวคิดใหม่
๖.๑ พัฒนาบุคลากร ผู้บริหาร สมาชิก เรียนภาษาอังกฤษ
๖.๒ เสนอโครงการขุดลอกลำน้ำ – เกาะ บริเวณคอสะพาน และบริเวณบ้านเกาะหมู
๖.๓ ออกแบบเมืองท่ามะเขือ เรื่อง โครงสร้างอาคารที่จะเกิดขึ้นใหม่ แข็งแรง สวยงาม ประหยัดพลังงาน
๖.๔ ปรับ – ปลี่ยน สายไฟฟ้าสู่ใต้ดิน

เทศบาลตำบลท่ามะเขือ

1000 หมู่ที่ 2 ต.ท่ามะเขือ อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 62120
โทร. 055-781-010 โทรสาร. 055-781-884 E-mail: tmkcity@hotmail.co.th
Copyright © 2012 tmkcity.go.th. All rights reserved | Design by TheGiza.com