ข่าวเด่น

เทศบาลตำบลท่ามะเขือ ขอเชิญชวนประชาชน สมัครเป็...

อ่านต่อ

ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้...

อ่านต่อ

สถิติผู้เข้าชม

นายมานพ ปัทมาลัย

นายกเทศมนตรี

เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก

ลิงค์ที่น่าสนใจ

วิสัยทัศน์ - ยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลท่ามะเขือ
“ท่ามะเขือเมืองน่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรม เลิศล้ำเศรษฐกิจ คุณธรรมนำหน้า การศึกษาก้าวไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”
ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนาเทศบาลตำบลท่ามะเขือ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
   1.1 สำรวจ ตรวจสอบ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาและซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า และเกาะกลางถนน รวมทั้งระบบการระบายน้ำ
   1.2 สำรวจ ตรวจสอบ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
   1.3 พัฒนา ปรับปรุงสถานีขนส่งและการจราจร
   1.4 การสร้างและพัฒนาแหล่งน้ำให้เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายที่เอื้อต่อการเกษตร
   1.5 การวางแผนและสนับสนุนการจัดทำผังเมือง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนา
   2.1 การส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาทุกเพศทุกวัย และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อสร้างโอกาสที่มีคุณภาพ
   2.2 การส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมและประเพณีของท้องถิ่น
   2.3 การส่งเสริมทะนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เป็นองค์กรทางศาสนาที่มีบทบาทสำคัญในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและปรองดองสมานฉันท์
   2.4 การส่งเสริมความร่วมมือและเสริมสร้างความมั่นคงของประชาคมอาเซียน
   2.5 ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพและภาพลักษณ์ ที่ดีขององค์กร
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาเกษตรปลอดภัย
แนวทางการพัฒนา
   3.1 การส่งเสริมและสนับสนุนให้รู้จักดำรงตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
   3.2 การส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยการผลิตในการพัฒนาการผลิตเกษตรปลอดภัย
   3.3 การส่งเสริม และสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มเครือข่าย เพื่อบริหารจัดการผลิตเกษตรปลอดภัย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง
แนวทางการพัฒนา
   4.1 การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบการให้บริการสาธารณสุขและกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพและนันทนาการ
   4.2 การส่งเสริมการสร้างงาน สร้างรายได้และพัฒนาการรวมกลุ่ม/องค์กรเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
   4.3 การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงสถาบันหลักของชาติ
   4.4 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา
   5.1 การส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ ที่ดิน และทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
   5.2 การส่งเสริมสนับสนุนการวางแผนการบริหารจัดการขยะและของเสียอันตราย
   5.3 การส่งเสริมสนับสนุนมาตรการประหยัดพลังงานและการส่งเสริมพลังงานทดแทนจากธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนา
   6.1 การพัฒนา ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว
   6.2 การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้เป็นสากลรองรับ AEC เพื่อการพัฒนาที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
   6.3 การส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบบูรณาการเป็นเอกภาพ ครบวงจรและเป็นสากล
   6.4 การพัฒนาการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวทุกรูปแบบให้ทันสมัย และเป็นสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล
แนวทางการพัฒนา
   7.1 การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพ
   7.2 การส่งเสริมและสนับสนุนสมรรถนะหลักของบุคลากรท้องถิ่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น
   “ท้องถิ่นน่าอยู่ เชิดชูธรรมาภิบาล ควบคู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต สนับสนุนเกษตรปลอดภัย เสริมสร้างเศรษฐกิจแบบยั่งยืน อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม หนุนนำการเป็นแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลก”
พันธกิจ
   1. ส่งเสริม สนับสนุนด้านการศึกษา สาธารณสุข เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
   2. พัฒนา ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นและเหมาะสมภายใต้ภารกิจรับผิดชอบ
   3. ส่งเสริม สนับสนุนการอนุรักษ์ รักษา บำรุง ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานของวัฒนธรรม จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและการมีการร่วมของประชาชน
   4. ส่งเสริม พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
   5. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้แบบยั่งยืนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง
   6. บริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
   1. ประชาชนมีโอกาสทางการศึกษา เข้าถึงการบริหารด้านสาธารณสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
   2. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอุดมสมบูรณ์ เกิดการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
   3. แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา และเป็นสิ่งที่สนใจในการเดินทางมาท่องเที่ยว
   4. ประชาชนประกอบอาชีพ มีรายได้บนพื้นฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
   5. ท้องถิ่นมีระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

เทศบาลตำบลท่ามะเขือ

1000 หมู่ที่ 2 ต.ท่ามะเขือ อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 62120
โทร. 055-781-010 โทรสาร. 055-781-884 E-mail: tmkcity@hotmail.co.th
Copyright © 2012 tmkcity.go.th. All rights reserved | Design by TheGiza.com