ข่าวเด่น

การจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ...

เทศบาลตำบลท่ามะเขือ ได้ดำเนินการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือน สิงหาคม 2561 ให้แ...

อ่านต่อ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุง...

อ่านต่อ

สถิติผู้เข้าชม

นายมานพ ปัทมาลัย

นายกเทศมนตรี

เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน

ลิงค์ที่น่าสนใจ

ข่าวสารจากประธานสันนิบาตเทศบาลภาคเหนือ


แจ้งรายชื่อเทศบาลที่ส่งแบบตอบรับการประชุมวิชาการสันนิบาตเทศบาลภาคเหนือ ระหว่างวันที่ ๗-๙ กันยายน ๒๕๖๐

วันที่ 2 สิงหาคม 2560
1.เทศบาลตำบลห้างฉัตร จ.ลำปาง
2.เทศบาลนครเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
3.เทศบาลเมืองแม่เหียะ จ.เชียงใหม่
4.เทศบาลตำบลแม่คือ จ.เชียงใหม่
5.เทศบาลตำบลเขาทราย จ.พิจิตร
6.เทศบาลตำบลพระเสด็จ จ.อุตรดิตถ์
7.เทศบาลตำบลตรอน จ.อุตรดิตถ์
8.เทศบาลตำบลสันป่าม่วง จ.พะเยา
9.เทศบาลตำบลป่าซาง จ.เชียงราย
10.เทศบาลตำบลป่าตาล จ.เชียงราย
11.เทศบาลตำบลสายน้ำคำ จ.เชียงราย
12.เทศบาลตำบลกงไกรลาศ จ.สุโขทัย
13.เทศบาลตำบลแม่ตาว จ.ตาก
14.เทศบาลตำบลห้วยข้าวก่ำ จ.พะเยา
15.เทศบาลตำบลป่าแดด จ.เชียงใหม่
16.เทศบาลตำบลเวียงพร้าว จ.เชียงใหม่
17.เทศบาลตำบลแม่สรวย จ.เชียงราย
วันที่ 3 สิงหาคม 2560
18.เทศบาลตำบลท่ามะเขือ จ.กำแพงเพชร
19.เทศบาลตำบลชมภู จ.เชียงใหม่
20.เทศบาลตำบลยางเนิ้ง จ.เชียงใหม่
21.เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
22.เทศบาลตำบลลานหอย จ.สุโขทัย
23.เทศบาลตำบลทุ่งสะโตก จ.เชียงใหม่
24.เทศบาลตำบลวังกะพี้ จ.อุตรดิตถ์
25.เทศบาลเมืองแพร่ จ.แพร่
26.เทศบาลตำบลเม็งราย จ.เชียงราย
27.เทศบาลตำบลบ้านต้า จ.เชียงราย
28.เทศบาลตำบลดอยลาน จ.เชียงราย
29.เทศบาลตำบลหนองพยอม จ.พิจิตร
30.เทศบาลตำบลวังชมภู จ.เพชรบูรณ์
31.เทศบาลตำบลเมืองพาน จ.เชียงราย
32.เทศบาลตำบลเหมืองง่า จ.ลำพูน
33.เทศบาลตำบลบ้านแปะ จ.เชียงใหม่
34.เทศบาลตำบลจ้อมแจ้ง จ.เชียงใหม่
35.เทศบาลตำบลไผ่รอบ จ.พิจิตร
36.เทศบาลตำบลท่าสุด จ.เชียงราย
37.เทศบาลตำบลสันมะค่า จ.เชียงราย
38.เทศบาลตำบลวังตะกู จ.พิจิตร
39.เทศบาลตำบลทุ่งช้าง จ.น่าน
40.เทศบาลตำบลป่าป้อง จ.เชียงใหม่
41.เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ จ.เชียงใหม่
42.เทศบาลตำบลวังพร้าว จ.ลำปาง
43.เทศบาลตำบลลานกระบือ จ.กำแพงเพชร
44.เทศบาลตำบลเสริมงาม จ.ลำปาง
45.เทศบาลตำบลวังเหนือ จ.ลำปาง
46.เทศบาลตำบลหลวงใต้ จ.ลำปาง
47.เทศบาลตำบลสบปราบ จ.ลำปาง
48.เทศบาลตำบลแม่อาย จ.เชียงใหม่
49.เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
50.เทศบาลตำบลโรงช้าง จ.เชียงราย
วันที่ 4 สิงหาคม 2560
51.เทศบาลตำบลน้ำโจ้ จ.ลำปาง
52.เทศบาลตำบลเชียงดาว จ.เชียงใหม่
53.เทศบาลตำบลลวงเหนือ จ.เชียงใหม่
54.เทศบาลตำบลขัวมุง จ.เชียงใหม่
55.เทศบาลตำบลขี้เหล็ก จ.เชียงใหม่
56.เทศบาลตำบลหัวรอ จ.พิษณุโลก
57.เทศบาลตำบลห้วยอ้อ จ.แพร่
58.เทศบาลตำบลงอบ จ.น่าน
59.เทศบาลตำบลไชยปราการ จ.เชียงใหม่
วันที่ 7 สิงหาคม 2560
60.เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง จ.แพร่
61.เทศบาลตำบลท่าสัก จ.อุตรดิตถ์
62.เทศบาลตำบลดอนแก้ว จ.เชียงใหม่
63.เทศบาลตำบลโกรกพระ จ.นครสวรรค์
64.เทศบาลตำบลบ้านเกาะ จ.อุตรดิตถ์
65.เทศบาลตำบลหอไกร จ.พิจิตร
66.เทศบาลตำบลทุ่งต้อม จ.เชียงใหม่
67.เทศบาลตำบลคลองขลุง จ.กำแพงเพชร
68.เทศบาลนครนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
69.เทศบาลตำบลดอนศิลา จ.เชียงราย
70.เทศบาลตำบลเมืองชุม จ.เชียงราย
71.เทศบาลตำบลบ้านด่านนาขาม จ.อุตรดิตถ์
72.เทศบาลตำบลปาย จ.แม่ฮ่องสอน
73.เทศบาลตำบลเมืองนะ จ.เชียงใหม่
74.เทศบาลตำบลอมก๋อย จ.เชียงใหม่
75.เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา จ.เชียงใหม่
76.เทศบาลตำบลหนองแหย่ง จ.เชียงใหม่
77.เทศบาลตำบลไม้ยาม จ.ตาก
78.เทศบาลตำบลพยุหะ จ.นครสวรรค์
79.เทศบาลนครลำปาง จ.ลำปาง
80.เทศบาลตำบลบ้านปิน จ.แพร่
81.เทศบาลตำบลเนินกุ่ม จ.พิษณุโลก
วันที่ 8 สิงหาคม 2560
82.เทศบาลตำบลเวียงพางคำ จ.เชียงราย
83.เทศบาลตำบลบ้านดู่ จ.เชียงราย
84.เทศบาลตำบลป่าซาง จ.ลำพูน
85.เทศบาลตำบลก้อ จ.ลำพูน
86.เทศบาลตำบลยางฮอม จ.เชียงราย
87.เทศบาลตำบลโพทะเล จ.พิจิตร
88.เทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง จ.ลำพูน
89.เทศบาลตำบลริมเหนือ จ.เชียงใหม่
90.เทศบาลตำบลหัวดง จ.อุตรดิตถ์
91.เทศบาลตำบลศรีษะเกษ จ.น่าน
92.เทศบาลตำบลบ้านสา จ.ลำปาง
93.เทศบาลตำบลบ่อแก้ว จ.น่าน
94.เทศบาลตำบลท่าสายลวด จ.ตาก
วันที่ 9 สิงหาคม 2560
95.เทศบาลตำบลสันนาเม็ง จ.เชียงใหม่
96.เทศบาลตำบลเด่นชัย จ.แพร่
97.เทศบาลตำบลแม่จั๊วะ จ.แพร่
98.เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จ.เชียงใหม่
99.เทศบาลตำบลหนองหอย จ.เชียงใหม่
100.เทศบาลเมืองปางมะค่า จ.กำแพงเพชร
101.เทศบาลตำบลบางประมุง จ.นครสวรรค์
102.เทศบาลตำบลบ้านโป่ง จ.เชียงใหม่
103.เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน จ.เชียงใหม่
104.เทศบาลตำบลชนแดน จ.เพชรบูรณ์
105.เทศบาลตำบลจริม จ.อุตรดิตถ์
106.เทศบาลตำบลท่าเสา จ.อุตรดิตถ์
107.เทศบาลตำบลบางไผ่ จ.พิจิตร
108.เทศบาลตำบลทากาศ จ.ลำพูน
109.เทศบาลตำบลเวียงยอง จ.ลำพูน
110.เทศบาลตำบลลี้ จ.ลำพูน
วันที่ 10 สิงหาคม 2560
111.เทศบาลตำบลโกรกพระ จ.นครสวรรค์
112.เทศบาลตำบลแม่ปาน จ.แพร่
113.เทศบาลตำบลป่าบง จ.เชียงใหม่
114.เทศบาลตำบลวังเจ้า จ.ตาก
115.เทศบาลตำบลศรีบัวบาน จ.ลำพูน
116.เทศบาลตำบลทาขุมเงิน จ.ลำพูน
117.เทศบาลตำบลเชิงดอย จ.เชียงใหม่
118.เทศบาลตำบลท่าวังตาล จ.เชียงใหม่
119.เทศบาลตำบลวังบงค์ จ.พิจิตร
120.เทศบาลตำบลบ้านต๋อม จ.พะเยา
วันที่ 11 สิงหาคม 2560
121.เทศบาลตำบลป่าแมต จ.แพร่
122.เทศบาลตำบลป่าไหน่ จ.เชียงใหม่
123.เทศบาลตำบลคลองพิไกร จ.กำแพงเพชร
124.เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ จ.เชียงใหม่
125.เทศบาลตำบลสันทราย จ.เชียงใหม่
126.เทศบาลตำบลสูงเม่น จ.แพร่
127.เทศบาลตำบลร้องกวาง จ.แพร่
128.เทศบาลตำบลหย่วน จ.พะเยา
129.เทศบาลตำบลบ้านใหม่ จ.พะเยา
130.เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน จ.เชียงราย
131.เทศบาลตำบลแม่สาย จ.เชียงราย
132.เทศบาลตำบลบ้านแม จ.เชียงใหม่
133.เทศบาลตำบลทับคล้อ จ.พิจิตร
134.เทศบาลตำบลแม่จะเรา จ.ตาก
วันที่ 15 สิงหาคม 2560
135.เทศบาลตำบลบ้านใหม่ จ.ลำปาง
136.เทศบาลตำบลปากดง จ.กำแพงเพชร
137.เทศบาลตำบลแม่ยาว จ.เชียงราย
138.เทศบาลตำบลปัว จ.น่าน
139.เทศบาลตำบลสลกบาตร จ.กำแพงเพชร
140.เทศบาลตำบลศาลา จ.ลำปาง
141.เทศบาลตำบลเวียงมอก จ.ลำปาง
142.เทศบาลตำบลนาแก้ว จ.ลำปาง
143.เทศบาลตำบลตลาดขวัญ จ.เชียงใหม่
144.เทศบาลตำบลหางดง จ.เชียงใหม่
145.เทศบาลตำบลท่าเดื่อ-มืดกา จ.เชียงใหม่
146.เทศบาลตำบลจุน จ.พะเยา
147.เทศบาลตำบลเนินมะปราง จ.พิษณุโลก
148.เทศบาลตำบลหนองยวง จ.ลำพูน
149.เทศบาลตำบลเทพนคร จ.กำแพงเพชร
วันที่ 16 สิงหาคม 2560
150.เทศบาลตำบลบ้านเหล่า จ.เชียงราย
151.เทศบาลเมืองตาก จ.ตาก
152.เทศบาลตำบลท้ายดง จ.เพชรบูรณ์
153.เทศบาลตำบลบรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
154.เทศบาลตำบลปงป่าหวาย จ.แพร่
155.เทศบาลตำบลศรีวิชัย จ.ลำพูน
156.เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว จ.เชียงใหม่
157.เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
158.เทศบาลตำบลป่าแงะ จ.เชียงราย
159.เทศบาลตำบลห้วยซ้อ จ.เชียงราย
160.เทศบาลตำบลจันจว้า จ.เชียงราย
161.เทศบาลตำบลนครไทย จ.พิษณุโลก
162.เทศบาลตำบลแม่แตง จ.เชียงใหม่
163.เทศบาลตำบลปิงโค้ง จ.เชียงใหม่
วันที่ 17 สิงหาคม 2560
164.เทศบาลตำบลดงเจน จ.พะเยา
165.เทศบาลตำบลฝายกวาง จ.พะเยา
166.เทศบาลตำบลพญาเม็งราย จ.เชียงราย
167.เทศบาลตำบลพลวงสองนาง จ.อุทัยธานี
168.เทศบาลตำบลบางมะฝ่อ จ.นครสวรรค์
169.เทศบาลตำบลแม่พริก จ.ลำปาง
170.เทศบาลตำบลดงดำ จ.ลำพูน
171.เทศบาลตำบลบ้านแก่ง จ.อุตรดิตถ์
172.เทศบาลตำบลเวียง จ.พะเยา
173.เทศบาลตำบลนางแล จ.เชียงราย
174.เทศบาลเมืองดอกคำใต้ จ.พะเยา
175.เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง จ.เชียงราย
176.เทศบาลตำบลศิริราช จ.ลำปาง
177.เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง จ.ลำปาง
178.เทศบาลตำบลแม่วาง จ.เชียงใหม่
179.เทศบาลตำบลสันป่าเปา จ.เชียงใหม่
180.เทศบาลตำบลสากเหล็ก จ.พิจิตร
181.เทศบาลตำบลนางั่ว จ.เพชรบูรณ์
182.เทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ จ.สุโขทัย
183.เทศบาลตำบลในเมือง จ.สุโขทัย
184.เทศบาลตำบลแม่เงิน จ.เชียงราย
185.เทศบาลตำบลท่าสาย จ.เชียงราย
186.เทศบาลตำบลเมืองเก่า จ.สุโขทัย
วันที่ 18 สิงหาคม 2560
187.เทศบาลตำบลบ้านโคก จ.อุตรดิตถ์
188.เทศบาลตำบลท่าฬ่อ จ.พิจิตร
189.เทศบาลตำบลบ้านกล้วย จ.สุโขทัย
190.เทศบาลเมืองชุมแสง จ.พิจิตร
191.เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า จ.เชียงใหม่
192.เทศบาลตำบลนาครัว จ.ลำปาง
193.เทศบาลตำบลทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย
194.เทศบาลตำบลโยนก จ.เชียงราย
195.เทศบาลตำบลดงขุย จ.เพชรบูรณ์
196.เทศบาลตำบลเวียง(เชียงของ) จ.เชียงราย
197.เทศบาลตำบลบ่อไทย จ.เพชรบูรณ์
198.เทศบาลตำบลมะกอก จ.ลำพูน
199.เทศบาลตำบลทาสบชัย จ.ลำพูน
200.เทศบาลตำบลห้วยลาน จ.พะเยา
201.เทศบาลตำบลเวียงกาหลง จ.เชียงราย
202.เทศบาลตำบลเมืองเล็น จ.เชียงใหม่
วันที่ 21 สิงหาคม 2560
203.เทศบาลตำบลวังชิ้น จ.แพร่
204.เทศบาลตำบลวังทอง จ.พิษณุโลก
205.เทศบาลตำบลพันเสา จ.พิษณุโลก
206.เทศบาลตำบลเหมืองจี้ จ.ลำพูน
207.เทศบาลตำบลสันมะเค็ด จ.เชียงราย
208.เทศบาลเมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี
209.เทศบาลตำบลทุ่งหลวง จ.สุโขทัย
210.เทศบาลตำบลบ้านถิ่น จ.แพร่
211.เทศบาลตำบลศรีสำโรง จ.สุโขทัย
212.เทศบาลตำบลท่าผา จ.ลำปาง
213.เทศบาลตำบลชุมพล จ.พิษณุโลก
214.เทศบาลตำบลบ้านแป้น จ.ลำพูน
215.เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ จ.เชียงราย
216.เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา จ.พะเยา
217.เทศบาลตำบลหงส์หิน จ.พะเยา
218.เทศบาลตำบลแม่ใจ จ.พะเยา
219.เทศบาลตำบลวังทรายพูน จ.พิจิตร
220.เทศบาลเมืองบางมูลนาก จ.พิจิตร
221.เทศบาลตำบลบวกค้าง จ.เชียงใหม่
วันที่ 22 สิงหาคม 2560
222.เทศบาลตำบลสะเมิงใต้ จ.เชียงใหม่
223.เทศบาลตำบลเกาะคา จ.ลำปาง
224.เทศบาลเมืองเขลางค์นคร จ.ลำปาง
225.เทศบาลตำบลบ้านปล้อง จ.เชียงราย
226.เทศบาลตำบลสง่าบ้าน จ.เชียงใหม่
227.เทศบาลตำบลตลิ่งชัน จ.สุโขทัย
228.เทศบาลตำบลเวียง จ.เชียงราย
229.เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา
230.เทศบาลตำบลบางระกำ จ.พิษณุโลก
231.เทศบาลตำบลแม่ต้าน จ.ตาก
232.เทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร
233.เทศบาลเมืองตาคลี จ.นครสวรรค์
234.เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
235.เทศบาลตำบลยุหว่า จ.เชียงใหม่
236.เทศบาลตำบลสองแคว จ.เชียงใหม่
237.เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง จ.เชียงใหม่
238.เทศบาลตำบลเวียงฝาง จ.เชียงใหม่
239.เทศบาลตำบลท่าศาลา จ.เชียงใหม่
240.เทศบาลตำบลปงยางคก จ.ลำปาง
241.เทศบาลตำบลทุ่งหลวง จ.ตาก
วันที่ 23 สิงหาคม 2560
242.เทศบาลตำบลหาดกรวด จ.อุตรดิตถ์
243.เทศบาลตำบลท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
244.อบต.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร
245.เทศบาลตำบลป่างิ้ว จ.เชียงราย
246.เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย จ.เชียงราย
247.เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ จ.เชียงราย
248.เทศบาลตำบลแม่จัน จ.เชียงราย
249.เทศบาลตำบลแม่ไร่ จ.เชียงราย
250.เทศบาลตำบลนาน้อย จ.น่าน
251.เทศบาลตำบลช่อแฮ จ.แพร่
252.เทศบาลตำบลปากกาง จ.แพร่
253.เทศบาลเมืองอรัญญิก จ.พิษณุโลก
254.เทศบาลตำบลเชียงคำ จ.พะเยา
255.เทศบาลตำบลสารภี จ.เชียงใหม่
256.เทศบาลตำบลสันมหาพน จ.เชียงใหม่
257.เทศบาลตำบลแม่แรม จ.เชียงใหม่
258.เทศบาลตำบลออนใต้ จ.เชียงใหม่
259.เทศบาลตำบลหนองบัว จ.นครสวรรค์
260.เทศบาลตำบลท่าเชียงทอง จ.ลำพูน
วันที่ 24 สิงหาคม 2560
261.เทศบาลตำบลท่าจำปี จ.พะเยา
262.เทศบาลตำบลต้นธงชัย จ.ลำปาง
263.เทศบาลตำบลบ่อเกลือใต้ จ.น่าน
วันที่ 25 สิงหาคม 2560
264.เทศบาลตำบลไพศาลี จ.นครสวรรค์
265.เทศบาลตำบลนครชุม จ.กำแพงเพชร
266.เทศบาลตำบลป่าสัก จ.ลำพูน
267.เทศบาลตำบลบ้านกลาง จ.เชียงใหม่
268.เทศบาลตำบลในเมือง จ.อุตรดิตถ์
269.เทศบาลตำบลทุ่งกวาว จ.แพร่
270.เทศบาลตำบลท่าทอง จ.พิษณุโลก
271.เทศบาลโพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร
272.เทศบาลตำบลห้วยทราย จ.เชียงใหม่
วันที่ 28 สิงหาคม 2560
273.เทศบาลตำบลอุ้มผาง จ.ตาก
274.เทศบาลตำบลสว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี
275.เทศบาลตำบลบ้านตาล จ.เชียงใหม่
276.เทศบาลตำบลแม่หอพระ จ.เชียงใหม่
277.เทศบาลตำบลลาดยาว จ.นครสวรรค์
278.เทศบาลตำบลไทรงาม จ.กำแพงเพชร
279.เทศบาลตำบลพรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
280.เทศบาลตำบลบ้านตาก จ.ตาก
281.เทศบาลตำบลพระบาทวังตวง จ.ลำปาง
282.เทศบาลตำบลทุ่งงาม จ.ลำปาง
283.เทศบาลตำบลสันพระเนตร จ.เชียงใหม่
284.เทศบาลตำบลทุุ่งข้าวพวง จ.เชียงใหม่
285.เทศบาลตำบลสันผักหวาน จ.เชียงใหม่
286.เทศบาลเมืองหล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
287.เทศบาลตำบลหนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
288.เทศบาลตำบลบ้านใหม่ จ.พิษณุโลก
289.เทศบาลตำบลกลางดง จ.สุโขทัย
290.เทศบาลตำบลน้ำริด จ.อุตรดิตถ์
291.เทศบาลตำบลวังหงส์ จ.แพร่
292.เทศบาลตำบลบ้านสาง จ.พะเยา
293.เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ จ.พะเยา
294.เทศบาลตำบลสันทราย(สันทราย) จ.เชียงราย
295.เทศบาลตำบลยอด จ.น่าน
296.เทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์
297.เทศบาลตำบลสันทราย(เมือง) จ.เชียงราย
298.เทศบาลตำบลไม้ยา จ.เชียงราย
299.เทศบาลตำบลแม่มอก จ.ลำปาง
วันที่ 29 สิงหาคม 2560
300.เทศบาลตำบลไหล่หิน จ.ลำปาง
301.เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว จ.ลำปาง
302.เทศบาลตำบลริมปิง จ.ลำพูน
303.เทศบาลตำบลอุโมงค์ จ.ลำพูน
304.เทศบาลเมืองต้นเปา จ.เชียงใหม่
305.เทศบาลตำบลบ้านเหล่า จ.พะเยา
306.เทศบาลตำบลดงมะดะ จ.เชียงราย
307.เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน จ.เชียงราย
308.เทศบาลตำบลเวียงชัย จ.เชียงราย
309.เทศบาลตำบลหนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี
310.เทศบาลตำบลทุ่งทราย จ.กำแพงเพชร
311.เทศบาลตำบลหลวงเหนือ จ.ลำปาง
312.เทศบาลเมืองลำพูน จ.ลำพูน
313.เทศบาลตำบลวังผาง จ.ลำพูน
314.เทศบาลตำบลสันปูเลย จ.เชียงใหม่
315.เทศบาลตำบลไชยสถาน จ.เชียงใหม่
316.เทศบาลตำบลบ่อหลวง จ.เชียงใหม่
317.เทศบาลตำบลป่าไผ่ จ.เชียงใหม่
318.เทศบาลตำบลแม่สอย จ.เชียงใหม่
319.เทศบาลตำบลสามง่าม จ.พิจิตร
320.เทศบาลตำบลพรหมพิราม จ.พิษณุโลก
321.เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ จ.สุโขทัย
322.เทศบาลตำบลทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์
323.เทศบาลตำบลฟากท่า จ.อุตรดิตถ์
324.เทศบาลตำบลร่วมจิต จ.อุตรดิตถ์
325.เทศบาลตำบลท่าวังผา จ.น่าน
326.เทศบาลตำบลดู่ใต้ จ.น่าน
วันที่ 30 สิงหาคม 2560
327.เทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ จ.กำแพงเพชร
328.เทศบาลตำบลช่องลม จ.กำแพงเพชร
329.เทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ จ.เชียงใหม่
330.เทศบาลตำบลแม่ปูคา จ.เชียงใหม่
331.เทศบาลตำบลไทรย้อย จ.พิษณุโลก
332.เทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ จ.พะเยา
333.เทศบาลตำบลป่าก่อดำ จ.เชียงราย
334.เทศบาลตำบลศรีดอนชัย จ.เชียงราย
335.เทศบาลตำบลแม่ลาว จ.เชียงราย
336.เทศบาลตำบลครึ่ง จ.เชียงราย
337.เทศบาลตำบลหนองแดง จ.น่าน
338.เทศบาลตำบลสอง จ.แพร่
339.เทศบาลตำบลบึงระมาณ จ.พิษณุโลก
340.เทศบาลตำบลแม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
341.เทศบาลตำบลหนองหาร จ.เชียงใหม่
342.เทศบาลตำบลป่าตุ้ม จ.เชียงใหม่
343.เทศบาลตำบลวังดิน จ.ลำพูน
344.เทศบาลตำบลเถินบุรี จ.ลำปาง
345.เทศบาลตำบลวังยาง จ.กำแพงเพชร
346.เทศบาลตำบลท่าพุทรา จ.กำแพงเพชร
347.อบต.วังบัว จ.กำแพงเพชร
348.เทศบาลนครแม่สอด จ.แม่สอด
31 สิงหาคม 2560
349.เทศบาลตำบลบ้านมุง จ.พิษณุโลก
350.เทศบาลตำบลเมืองยาว จ.ลำปาง
351.เทศบาลตำบลแม่ยวม จ.แม่ฮ่องสอน
352.เทศบาลตำบลแม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
353.เทศบาลตำบลแคมป์สน จ.เพชรบูรณ์
354.เทศบาลตำบลเวียงต้า จ.แพร่
355.เทศบาลตำบลเชียงกลาง จ.น่าน
356.เทศบาลตำบลปง จ.พะเยา
357.เทศบาลตำบลห้วยหม้าย จ.แพร่
358.เทศบาลตำบลศรีนคร จ.สุโขทัย
359.เทศบาลตำบลหนองบัวใต้ จ.ตาก
360.เทศบาลตำบลท่าวังทอง จ.พะเยา
361.เทศบาลตำบลเชียงม่วน จ.พะเยา
362.เทศบาลตำบลแม่กา จ.พะเยา
363.เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ จ.อุตรดิตถ์
364.เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ จ.ลำพูน
วันที่ 1 กันยายน 2560
365.เทศบาลตำบลคลองแม่ลาย จ.กำแพงเพชร
366.เทศบาลตำบลหนองผึ้ง จ.เชียงใหม่
367.เทศบาลตำบลป่าแดด จ.เชียงราย
368.อบต.วังไทร จ.กำแพงเพชร
369.เทศบาลตำบลศาลาลาย จ.เพชรบูรณ์
370.เทศบาลตำบลต้นธง จ.ลำพูน
วันที่ 4 กันยายน 2560
371.เทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว จ.ลำปาง
372.เทศบาลตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ จ.นครสวรรค์
373.เทศบาลตำบลศรีเตี้ย จ.ลำพูน
374.เทศบาลตำบลช้างเผือก จ.เชียงใหม่
375.เทศบาลตำบลจอมทอง จ.เชียงใหม่
376.เทศบาลตำบลแม่โป่ง จ.เชียงใหม่
377.เทศบาลตำบลเนินปอ จ.พิจิตร
378.เทศบาลตำบลท่าข้าม จ.เพชรบูรณ์
379.เทศบาลตำบลพุเตย จ.เพชรบูรณ์
380.เทศบาลตำบลนาเฉลียง จ.เพชรบูรณ์
381.เทศบาลตำบลแม่ลานนา จ.แพร่
382.เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย จ.เชียงราย
383.เทศบาลตำบลแม่ขะจาน จ.เชียงราย
384.เทศบาลตำบลหนองช้างคืน จ.ลำพูน
385.เทศบาลตำบลหนองล่อง จ.ลำพูน
386.เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว จ.สุโขทัย
387.เทศบาลตำบลหล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
388.เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา จ.เชียงใหม่
389.เทศบาลตำบลสันกลาง จ.เชียงใหม่
390.เทศบาลตำบลแม่คำ จ.เชียงราย
391.เทศบาลตำบลบ้านโตนด จ.สุโขทัย
392.เทศบาลตำบลบ้านเวียง จ.แพร่
393.เทศบาลตำบลท่าปลา จ.อุตรดิตถ์
394.เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
395.เทศบาลตำบลป่าไผ่ จ.ลำพูน
วันที่ 5 กันยายน 2560
396.เทศบาลตำบลแม่ระมาด จ.ตาก
397.เทศบาลตำบลแจ้ห่ม จ.ลำปาง
398.เทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
399.เทศบาลตำบลสันป่าตอง จ.เชียงใหม่
400.เทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์ จ.เชียงใหม่
401.เทศบาลตำบลแม่ข่า จ.เชียงใหม่
402.เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
403.เทศบาลตำบลห้วยแก้ว จ.พิษณุโลก
404.เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จ.สุโขทัย
405.เทศบาลตำบลหนองบัว จ.เชียงใหม่
406.เทศบาลตำบลหงาว จ.เชียงราย
407.เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่ข่าววันที่:2 สิงหาคม 2560 ผู้เข้าชม: 297 คน โดย:เทศบาล ประเภท:ข่าวสารจากประธานสันนิบาตเทศบาลภาคเหนือ

ข่าวสารจากประธานสันนิบาตเทศบาลภาคเหนือล่าสุดเทศบาลตำบลท่ามะเขือ

1000 หมู่ที่ 2 ต.ท่ามะเขือ อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 62120
โทร. 055-781-010 โทรสาร. 055-781-884 E-mail: tmkcity@hotmail.co.th
Copyright © 2012 tmkcity.go.th. All rights reserved | Design by TheGiza.com