ข่าวเด่น

คู่มือประชาชนสำหรับการชำระเงินค่าภาษี...

เรื่องต้องรู้!! เกี่ยวกับการเสียภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง...

อ่านต่อ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุง...

อ่านต่อ

สถิติผู้เข้าชม

นายมานพ ปัทมาลัย

นายกเทศมนตรี

เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน

ลิงค์ที่น่าสนใจ

ข่าวสารในเคลือ อปท.

การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ... (ร่างแรก) ฉบับผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ)

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง แจ้งว่าขณะนี้คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ได้พิจาราณาร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.... (ร่างแรก) เสร็จแล้ว ดังนั้นเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว และเป็นการรับฟังความเห็นข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จึงขอประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดกำแพงเพชรทราบ และหากมีข้อสังเกต หรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัตินี้ ให้ส่งความเห็น ข้อสังเกต หรือข้อเสนอแนะตามแบบตารางกลับมายังสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกำแพงเพชร ทางโทรสารหมายเลข 055-716383 ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2561 สามารถดาวน์โหลดร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวได้ทางเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง http://www.ect.go.th หรือ http://www.ect.go.th/kamphaengphet

ข่าววันที่:19 มิถุนายน 2561 ผู้เข้าชม: 235 คน โดย:เทศบาล ประเภท:ข่าวสารในเครือข่าย อปท.

ข่าวสารในเคลือ อปท. ล่าสุดเทศบาลตำบลท่ามะเขือ

1000 หมู่ที่ 2 ต.ท่ามะเขือ อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 62120
โทร. 055-781-010 โทรสาร. 055-781-884 E-mail: tmkcity@hotmail.co.th
Copyright © 2012 tmkcity.go.th. All rights reserved | Design by TheGiza.com