ข่าวเด่น

การดำเนินงานป้องกันเด็กจมน้ำโดยเฉพาะช่วงปิดเท...

เทศบาลตำบลท่ามะเขือ ได้รับแจ้งจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร สืบเนื่องจากในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้...

อ่านต่อ

ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง...

เทศบาลตำบลท่ามะเขือ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ดับเพลิงอเนกป...

อ่านต่อ

สถิติผู้เข้าชม

นายมานพ ปัทมาลัย

นายกเทศมนตรี

เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน

ลิงค์ที่น่าสนใจ

งบประมาณ

ประกาศเทศบาลตำบลท่ามะเขือ
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน (รายรับจริง - รายจ่ายจริง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม - มีนาคม 2561)
-----------------------------------------------------------------
    ด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เทศบาลตำบลท่ามะเขือ ได้ตั้งงบประมาณการรายรับไว้ จำนวน 44,000,000 บาท และประมาณการรายจ่ายไว้จำนวน 44,000,000 บาท ซึ่งประมาณการรายรับ เท่ากับ ประมาณการรายจ่าย ทั้งนี้ เทศบาลตำบลท่ามะเขือ ได้แสดงผลการดำเนินงาน (รายรับจริง - รายจ่ายจริง) ประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561 ) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ลำดับที่ รายรับ ประมาณการ รายรับจริง
   
1 หมวดภาษีอากร 2,392,000.00 2,091,778.45
2 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 1,009,320.00 494,650.90
3 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 4,542,780.00 1,054,873.90
4 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 85,000.00 8,330.00
5 หมวดรายได้จากทุน 2,000.00 -
6 ภาษีที่รัฐบาลเก็บและจัดสรรให้ 21,212,000.00 11,388,012.32
7 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ตามอำนาจหน้าที่ 14,756,900.00 10,873,490.00
8 เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ - -
รวมจำนวนเงิน 44,000,000.00 25,911,135.57
ลำดับที่ รายรับ ประมาณการ รายจ่ายจริง
   
1 งบกลาง 6,096,540.00 3,310,126.98
2 เงินเดือน การเมือง 2,848,320.00 1,424,160.00
3 เงินเดือนประจำ 15,117,450.00 5,445,710.00
4 ค่าตอบแทน 638,000.00 161,500.00
5 ค่าใช้สอย 7,588,500.00 2,867,544.32
6 ค่าวัสดุ 2,802,410.00 663,741.30
7 ค่าสาธารณูปโภค 1,275,000.00 403,483.79
8 ค่าครุภัณฑ์ 634,780.00 -
9 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 5,750,000.00 -
10 เงินอุดหนุน 1,199,000.00 587,000.00
11 รายจ่ายอื่นๆ 50,000.00 -
รวมจำนวนเงิน 44,000,000.00 14,863,266.39
สรุป รายรับจริง สูง/ตํ่ากว่า รายจ่ายจริง - 11,047,869.18
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และ ปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน


เทศบาลตำบลท่ามะเขือ

1000 หมู่ที่ 2 ต.ท่ามะเขือ อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 62120
โทร. 055-781-010 โทรสาร. 055-781-884 E-mail: tmkcity@hotmail.co.th
Copyright © 2012 tmkcity.go.th. All rights reserved | Design by TheGiza.com