ข่าวเด่น

ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ....

เทศบาลตำบลท่ามะเขือ อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงแพชร ได้ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖...

อ่านต่อ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนริมฝั...

อ่านต่อ

สถิติผู้เข้าชม

นายมานพ ปัทมาลัย

นายกเทศมนตรี

เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน

ลิงค์ที่น่าสนใจ

งบประมาณ

ประกาศเทศบาลตำบลท่ามะเขือ
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน (รายรับจริง - รายจ่ายจริง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ไตรมาสที่ 3 (1 ตุลาคม – มิถุนายน 2561)
-----------------------------------------------------------------
    ด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เทศบาลตำบลท่ามะเขือ ได้ตั้งงบประมาณการรายรับไว้ จำนวน 44,000,000 บาท และประมาณการรายจ่ายไว้จำนวน 44,000,000 บาท ซึ่งประมาณการรายรับ เท่ากับ ประมาณการรายจ่าย ทั้งนี้ เทศบาลตำบลท่ามะเขือ ได้แสดงผลการดำเนินงาน (รายรับจริง - รายจ่ายจริง) ประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 3 (1 ตุลาคม 2560 – มิถุนายน 2561 ) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ลำดับที่ รายรับ ประมาณการ รายรับจริง
   
1 หมวดภาษีอากร 2,392,000.00 2,348,302.15
2 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 1,009,320.00 972,661.20
3 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 4,542,780.00 1,366,018.36
4 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 85,000.00 8,730.00
5 หมวดรายได้จากทุน 2,000.00 -
6 ภาษีที่รัฐบาลเก็บและจัดสรรให้ 21,212,000.00 15,591,109.52
7 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 14,756,900.00 13,025,464.00
8 เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ - -
รวมจำนวนเงิน 44,000,000.00 33,312,285.23
ลำดับที่ รายจ่าย ประมาณการ รายจ่ายจริง
   
1 งบกลาง 6,096,540.00 941,138.00
2 เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,848,320.00 2,136,240.00
3 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 15,117,450.00 8,131,346.00
5 ค่าตอบแทน 638,000.00 266,500.00
6 ค่าใช้สอย 7,588,500.00 4,532,054.58
7 ค่าวัสดุ 2,802,410.00 1,212,057.40
8 ค่าสาธารณูปโภค 1,275,000.00 617,983.41
10 ค่าครุภัณฑ์ 634,780.00 525,690.00
12 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 5,750,000.00 -
13 เงินอุดหนุน 1,199,000.00 1,001,000.00
13 รายจ่ายอื่นๆ 50,000.00 -
รวมจำนวนเงิน 44,000,000.00 22,992,099.37
สรุป รายรับจริง มากกว่า รายจ่ายจริง ประจำไตรมาสที่ 3 (1 ตุลาคม 2560 - มิถุนายน 2561)

เป็นเงิน 10,320,185.86 บาท


เทศบาลตำบลท่ามะเขือ

1000 หมู่ที่ 2 ต.ท่ามะเขือ อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 62120
โทร. 055-781-010 โทรสาร. 055-781-884 E-mail: tmkcity@hotmail.co.th
Copyright © 2012 tmkcity.go.th. All rights reserved | Design by TheGiza.com