ข่าวเด่น

การดำเนินงานป้องกันเด็กจมน้ำโดยเฉพาะช่วงปิดเท...

เทศบาลตำบลท่ามะเขือ ได้รับแจ้งจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร สืบเนื่องจากในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้...

อ่านต่อ

สถิติผู้เข้าชม

นายมานพ ปัทมาลัย

นายกเทศมนตรี

เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน

ลิงค์ที่น่าสนใจ

งบประมาณ

ประกาศเทศบาลตำบลท่ามะเขือ
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน (รายรับจริง - รายจ่ายจริง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม - ธันวาคม 2560)
-----------------------------------------------------------------
    ด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เทศบาลตำบลท่ามะเขือ ได้ตั้งงบประมาณการรายรับไว้ จำนวน 44,000,000 บาท และประมาณการรายจ่ายไว้จำนวน 44,000,000 บาท ซึ่งประมาณการรายรับ เท่ากับ ประมาณการรายจ่าย ทั้งนี้ เทศบาลตำบลท่ามะเขือ ได้แสดงผลการดำเนินงาน (รายรับจริง - รายจ่ายจริง) ประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 4 (1 ตุลาคม 2560 - ธันวาคม 2560 ) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ลำดับที่ รายรับ ประมาณการ รายรับจริง
   
1 หมวดภาษีอากร 2,392,000.00 771.25
2 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 1,009,320.00 190,084.80
3 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 4,542,780.00 445,358.29
4 รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ - -
5 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 85,000.00 5,320.00
6 หมวดรายได้จากทุน 2,000.00 -
7 ภาษีที่รัฐบาลเก็บและจัดสรรให้ 21,212,000.00 5,721,684.40
8 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ตามอำนาจหน้าที่ 14,756,900.00 7,934,216.00
9 เงินอุดหนุนทั่วไป - สนับสนุนการจัดการศึกษา - -
10 เงินอุดหนุนทั่วไป - เบี้ยผู้สูงอายุ - 1,882,800.00
11 เงินอุดหนุนทั่วไป - เบี้ยผู้พิการ - 374,400.00
12 เงินอุดหนุนทั่วไป - เบี้ยผู้เอดส์ - 3,000.00
13 เงินอุดหนุนทั่วไป - โครงการตามแนวพระราชดำริ - 120,000.00
รวมจำนวนเงิน 44,000,000.00 16,677,634.74
ลำดับที่ รายรับ ประมาณการ รายจ่ายจริง
   
1 งบกลาง 6,096,540.00 1,922,093.98
2 เงินเดือน การเมือง 2,848,320.00 712,080.00
3 เงินเดือนประจำ 8,086,830.00 1,214,160.00
4 ค่าจ้างประจำ 252,120.00 63,030.00
5 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 6,788,500.00 1,375,237.00
6 ค่าตอบแทน 638,000.00 67,500.00
7 ค่าใช้สอย 7,588,500.00 712,533.47
8 ค่าวัสดุ 2,802,410.00 269,951.00
9 ค่าสาธารณูปโภค 1,275,000.00 227,722.76
10 ค่าครุภัณฑ์ 634,780.00 -
11 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 5,750,000.00 -
12 เงินอุดหนุน 1,199,000.00 336,000.00
13 รายจ่ายอื่นๆ 50,000.00 -
รวมจำนวนเงิน 44,000,000.00 6,900,308.21
สรุป รายรับจริง สูง/ตํ่ากว่า รายจ่ายจริง - 9,777,326.53
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และ ปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน


เทศบาลตำบลท่ามะเขือ

1000 หมู่ที่ 2 ต.ท่ามะเขือ อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 62120
โทร. 055-781-010 โทรสาร. 055-781-884 E-mail: tmkcity@hotmail.co.th
Copyright © 2012 tmkcity.go.th. All rights reserved | Design by TheGiza.com