ข่าวเด่น

ให้เจ้าของป้ายที่ติดตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลท่...

เทศบาลตำบลท่ามะเขือ ประกาศให้เจ้าของป้าย ผู้ครอบครองป้ายและผู้ครอบครองอาคาร หรือที่ดินที่ติดตั้งป้าย...

อ่านต่อ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุง...

อ่านต่อ

สถิติผู้เข้าชม

นายมานพ ปัทมาลัย

นายกเทศมนตรี

เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน

ลิงค์ที่น่าสนใจ

งบประมาณ

ประกาศเทศบาลตำบลท่ามะเขือ
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน (รายรับจริง - รายจ่ายจริง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ไตรมาสที่ 4 (1 กรกฎาคม 2562 – 30 กันยายน 2562)
-----------------------------------------------------------------
    ด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เทศบาลตำบลท่ามะเขือ ได้ตั้งงบประมาณการรายรับไว้ จำนวน 45,000,000 บาท และประมาณการรายจ่ายไว้จำนวน 45,000,000 บาท ซึ่งประมาณการรายรับ เท่ากับ ประมาณการรายจ่าย ทั้งนี้ เทศบาลตำบลท่ามะเขือ ได้แสดงผลการดำเนินงาน (รายรับจริง - รายจ่ายจริง) ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 4 (1 กรกฎาคม 2562 – 30 กันยายน 2562 ) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ลำดับที่ รายรับ ประมาณการ รายรับจริง
   
1 หมวดภาษีอากร 2,497,000.00 99,687.30
2 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 880,822.00 205,134.10
3 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 2,508,034.00 1,476,906.15
4 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 85,000.00 1,700.00
5 หมวดรายได้จากทุน 2,000.00 -
6 ภาษีที่รัฐบาลเก็บและจัดสรรให้ 22,522,500.00 5,406,165.47
7 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 16,504,644.00 1,981,361.00
8 เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ - -
รวมจำนวนเงิน 45,000,000.00 9,170,954.02
ลำดับที่ รายจ่าย ประมาณการ รายจ่ายจริง
   
1 งบกลาง 6,305,722.00 1,436,929.00
2 เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,769,120.00 697,680.00
3 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 10,911,185.00 2,762,430.00
4 ค่าตอบแทน 1,244,840.00 108,200.00
5 ค่าใช้สอย 6,474,288.68 1,814,734.61
6 ค่าวัสดุ 3,113,498.75 1,551,058.21
7 ค่าสาธารณูปโภค 804,445.57 233,993.69
8 ค่าครุภัณฑ์ 110,900.00 57,900.00
9 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 12,348,000.00 -
10 เงินอุดหนุน 888,000.00 305,600.00
11 รายจ่ายอื่นๆ 30,000.00 -
รวมจำนวนเงิน 45,000,000.00 8,968,525.51
สรุป รายรับสูงกว่าหรือ(ต่ำกว่า)รายจ่าย ประจำไตรมาสที่ 4 (1 กรกฎาคม 2562 – 30 กันยายน 2562)

เป็นเงิน 202,428.51 บาท


เทศบาลตำบลท่ามะเขือ

1000 หมู่ที่ 2 ต.ท่ามะเขือ อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 62120
โทร. 055-781-010 โทรสาร. 055-781-884 E-mail: tmkcity@hotmail.co.th
Copyright © 2012 tmkcity.go.th. All rights reserved | Design by TheGiza.com