ข่าวเด่น

รับสมัครเพื่อการเลือกสรรและสรรหาบุคคลเพื่อแต่...

เทศบาลตำบลท่ามะเขือ อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทำการสรรหาและเลือกสรร...

อ่านต่อ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนริมฝั...

อ่านต่อ

สถิติผู้เข้าชม

นายมานพ ปัทมาลัย

นายกเทศมนตรี

เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน

ลิงค์ที่น่าสนใจ

งบประมาณ

ประกาศเทศบาลตำบลท่ามะเขือ
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน (รายรับจริง - รายจ่ายจริง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ไตรมาสที่ 4 (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561)
-----------------------------------------------------------------
    ด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เทศบาลตำบลท่ามะเขือ ได้ตั้งงบประมาณการรายรับไว้ จำนวน 44,000,000 บาท และประมาณการรายจ่ายไว้จำนวน 44,000,000 บาท ซึ่งประมาณการรายรับ เท่ากับ ประมาณการรายจ่าย ทั้งนี้ เทศบาลตำบลท่ามะเขือ ได้แสดงผลการดำเนินงาน (รายรับจริง - รายจ่ายจริง) ประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 4 (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 ) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ลำดับที่ รายรับ ประมาณการ รายรับจริง
   
1 หมวดภาษีอากร 2,392,000.00 2,488,983.05
2 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 1,009,320.00 1,162,219.85
3 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 4,542,780.00 2,307,427.13
4 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 85,000.00 14,740.00
5 หมวดรายได้จากทุน 2,000.00 -
6 ภาษีที่รัฐบาลเก็บและจัดสรรให้ 21,212,000.00 23,474,080.95
7 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 14,756,900.00 15,108,662.00
8 เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ - 2,121,994.00
รวมจำนวนเงิน 44,000,000.00 46,678,106.98
ลำดับที่ รายจ่าย ประมาณการ รายจ่ายจริง
   
1 งบกลาง 6,096,540.00 5,857,557.98
2 เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,848,320.00 2,841,120.00
3 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 13,438,417.00 10,837,902.00
4 ค่าตอบแทน 1,434,200.00 1,260,000.00
5 ค่าใช้สอย 7,290,100.00 6,307,774.58
6 ค่าวัสดุ 3,140,363.00 2,404,235.92
7 ค่าสาธารณูปโภค 1,275,000.00 841,341.32
8 ค่าครุภัณฑ์ 981,060.00 935,620.00
9 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 6,247,000.00 6,247,000.00
10 เงินอุดหนุน 1,199,000.00 1,021,000.00
11 รายจ่ายอื่นๆ 50,000.00 15,000.00
รวมจำนวนเงิน 44,000,000.00 38,568,551.80
สรุป รายรับสูงกว่าหรือ(ต่ำกว่า)รายจ่าย ประจำไตรมาสที่ 4 (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561)

เป็นเงิน 5,987,561.18 บาท


เทศบาลตำบลท่ามะเขือ

1000 หมู่ที่ 2 ต.ท่ามะเขือ อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 62120
โทร. 055-781-010 โทรสาร. 055-781-884 E-mail: tmkcity@hotmail.co.th
Copyright © 2012 tmkcity.go.th. All rights reserved | Design by TheGiza.com