ข่าวเด่น

รายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้และการขึ้นบัญชีและยกเ...

เทศบาลตำบลท่ามะเขือ ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไปเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง...

อ่านต่อ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุง...

อ่านต่อ

สถิติผู้เข้าชม

นายมานพ ปัทมาลัย

นายกเทศมนตรี

เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน

ลิงค์ที่น่าสนใจ

งบประมาณ

ประกาศเทศบาลตำบลท่ามะเขือ
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน (รายรับจริง - รายจ่ายจริง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ไตรมาสที่ 2 (1 มกราคม 2562 – 31 มีนาคม 2562)
-----------------------------------------------------------------
    ด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เทศบาลตำบลท่ามะเขือ ได้ตั้งงบประมาณการรายรับไว้ จำนวน 45,000,000 บาท และประมาณการรายจ่ายไว้จำนวน 45,000,000 บาท ซึ่งประมาณการรายรับ เท่ากับ ประมาณการรายจ่าย ทั้งนี้ เทศบาลตำบลท่ามะเขือ ได้แสดงผลการดำเนินงาน (รายรับจริง - รายจ่ายจริง) ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 2 (1 มกราคม 2562 – 31 มีนาคม 2562 ) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ลำดับที่ รายรับ ประมาณการ รายรับจริง
   
1 หมวดภาษีอากร 2,497,000.00 2,302,563.75
2 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 880,822.00 312,120.86
3 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 2,508,034.00 357,026.46
4 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 85,000.00 300.00
5 หมวดรายได้จากทุน 2,000.00 -
6 ภาษีที่รัฐบาลเก็บและจัดสรรให้ 22,522,500.00 5,862,480.87
7 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 16,504,644.00 6,101,813.00
8 เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ - -
รวมจำนวนเงิน 45,000,000.00 14,936,304.94
ลำดับที่ รายจ่าย ประมาณการ รายจ่ายจริง
   
1 งบกลาง 6,887,022.00 1,579,489.00
2 เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,848,320.00 690,480.00
3 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 13,257,208.00 2,696,785.00
4 ค่าตอบแทน 533,600.00 91,000.00
5 ค่าใช้สอย 8,187,050.00 1,799,784.91
6 ค่าวัสดุ 3,072,900.00 385,365.72
7 ค่าสาธารณูปโภค 1,195,000.00 164,870.22
8 ค่าครุภัณฑ์ 110,900.00 50,000.00
9 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 7,990,000.00 -
10 เงินอุดหนุน 888,000.00 227,000.00
11 รายจ่ายอื่นๆ 30,000.00 -
รวมจำนวนเงิน 45,000,000.00 7,684,774.85
สรุป รายรับสูงกว่าหรือ(ต่ำกว่า)รายจ่าย ประจำไตรมาสที่ 2 (1 มกราคม 2562 – 31 มีนาคม 2562)

เป็นเงิน 7,251,530.09 บาท


เทศบาลตำบลท่ามะเขือ

1000 หมู่ที่ 2 ต.ท่ามะเขือ อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 62120
โทร. 055-781-010 โทรสาร. 055-781-884 E-mail: tmkcity@hotmail.co.th
Copyright © 2012 tmkcity.go.th. All rights reserved | Design by TheGiza.com