ข่าวเด่น

การจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ...

เทศบาลตำบลท่ามะเขือ ได้ดำเนินการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือน กันยายน 2562 ให้แ...

อ่านต่อ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุง...

อ่านต่อ

สถิติผู้เข้าชม

นายมานพ ปัทมาลัย

นายกเทศมนตรี

เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน

ลิงค์ที่น่าสนใจ

งบประมาณ

ประกาศเทศบาลตำบลท่ามะเขือ
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน (รายรับจริง - รายจ่ายจริง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ไตรมาสที่ 3 (1 เมษายน 2562 – 30 มิถุนายน 2562)
-----------------------------------------------------------------
    ด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เทศบาลตำบลท่ามะเขือ ได้ตั้งงบประมาณการรายรับไว้ จำนวน 45,000,000 บาท และประมาณการรายจ่ายไว้จำนวน 45,000,000 บาท ซึ่งประมาณการรายรับ เท่ากับ ประมาณการรายจ่าย ทั้งนี้ เทศบาลตำบลท่ามะเขือ ได้แสดงผลการดำเนินงาน (รายรับจริง - รายจ่ายจริง) ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 2 (1 เมษายน 2562 – 30 มิถุนายน 2562 ) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ลำดับที่ รายรับ ประมาณการ รายรับจริง
   
1 หมวดภาษีอากร 2,497,000.00 156,806.20
2 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 880,822.00 243,856.20
3 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 2,508,034.00 280,943.11
4 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 85,000.00 32,000.00
5 หมวดรายได้จากทุน 2,000.00 -
6 ภาษีที่รัฐบาลเก็บและจัดสรรให้ 22,522,500.00 6,156,137,69
7 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 16,504,644.00 2,136,429.00
8 เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ - -
รวมจำนวนเงิน 45,000,000.00 8,977,372.20
ลำดับที่ รายจ่าย ประมาณการ รายจ่ายจริง
   
1 งบกลาง 6,887,022.00 1,417,938.00
2 เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,848,320.00 690,480.00
3 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 13,257,208.00 2,718,610.00
4 ค่าตอบแทน 563,600.00 1,598,083.38
5 ค่าใช้สอย 7,687,050.00 1,598,083.38
6 ค่าวัสดุ 3,542,900.00 805,184.80
7 ค่าสาธารณูปโภค 1,195,000.00 211,583.67
8 ค่าครุภัณฑ์ 110,900.00 -
9 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 7,990,000.00 1,990,000.00
10 เงินอุดหนุน 888,000.00 124,200.00
11 รายจ่ายอื่นๆ 30,000.00 -
รวมจำนวนเงิน 45,000,000.00 9,636,719.85
สรุป รายรับสูงกว่าหรือ(ต่ำกว่า)รายจ่าย ประจำไตรมาสที่ 3 (1 เมษายน 2562 – 30 มิถุนายน 2562)

เป็นเงิน 8,977,372.20 บาท


เทศบาลตำบลท่ามะเขือ

1000 หมู่ที่ 2 ต.ท่ามะเขือ อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 62120
โทร. 055-781-010 โทรสาร. 055-781-884 E-mail: tmkcity@hotmail.co.th
Copyright © 2012 tmkcity.go.th. All rights reserved | Design by TheGiza.com