ข่าวเด่น

การจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ...

เทศบาลตำบลท่ามะเขือ ได้ดำเนินการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือน มิถุนายน 2562 ให้...

อ่านต่อ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุง...

อ่านต่อ

สถิติผู้เข้าชม

นายมานพ ปัทมาลัย

นายกเทศมนตรี

เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน

ลิงค์ที่น่าสนใจ

วิสัยทัศน์ - ยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลท่ามะเขือ
“ ท่ามะเขือเมืองน่าอยู่ เลิศล้ำเศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน”
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วง 3 ปี
      ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาท้องถิ่นที่กำหนดขึ้นจากสภาพปัญหาและความต้องการของท้องถิ่น ซึ่ง กำหนดออกมาเป็นยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วง 3 ปี เพื่อเป็นกรอบในการแก้ไขและพัฒนาท้องถิ่น โดยได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาออกเป็น 9 ยุทธศาสตร์ 26 แนวทางการพัฒนา ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
   แนวทางการพัฒนา มี 5 แนวทาง
      1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ
      1.2 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา สิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ
      1.3 พัฒนาระบบจราจร
      1.4 การวางแผนจัดทำผังเมือง
      1.5 การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค / ระบบประปา
      เพื่อแก้ไขปัญหาและตอบสนองความจำเป็นขั้นพื้นฐาน โดยมุ่งหวังเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการดำรงชีวิตประจำวัน ทั้งด้านการคมนาคมขนส่ง และการสัญจรไปมา มีถนน มีไฟฟ้า มีน้ำประปาใช้อย่างครบวงจร ซึ่งนับเป็นภารกิจหลักขององค์กรปกครองท้องถิ่น
   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียง
   แนวทางการพัฒนา มี 2 แนวทาง
      2.1 การส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
      2.2 พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน
      เพื่อแก้ไขปัญหาและสร้างโอกาสการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับประชาชน ให้มีรายได้เสริมในการดำรงชีพหลังจากการประกอบอาชีพหลัก ตามนโยบายของรัฐบาลในการขจัดและแก้ไขปัญหาความยากจน และนโยบายการสร้างงาน สร้างรายได้ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และขยายโอกาส เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้งส่งเสริมผลิตภัณฑ์หนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล ท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักและยอมรับของคนทั่วไป และสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าให้มีคุณภาพมาตรฐานตามความต้องการของตลาดและผู้บริโภค
   3. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา
   แนวทางการพัฒนา มี 3 แนวทาง
      3.1 พัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานในระบบ
      3.2 พัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบ
      3.3 พัฒนาแหล่งข้อมูลข่าวสารของประชาชน
      เพื่อช่วยสนับสนุน ส่งเสริมให้เยาวชนได้รับ การขยายโอกาสทางการศึกษาตามนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมให้เยาวชนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส่งเสริมให้สถาบันทางการศึกษาสามารถพัฒนาระบบการศึกษาให้มีคุณภาพ เด็ก และ เยาวชนมีพัฒนาการด้านการศึกษาอย่างเป็นระบบ และยังส่งเสริม และสนับสนุนให้เด็ก และเยาวชนได้มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องจากการรับสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ อีกทั้งประชาชนทั่วไป ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน และรอบด้าน ด้วยระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตตำบลที่ให้บริการด้วยความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย ที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงในท้องถิ่นครอบคลุมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 % ของพื้นที่
   4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
   แนวทางการพัฒนา มี 3 แนวทาง
      4.1 จัดระบบบำบัดน้ำเสีย
      4.2 บำบัดและจัดการขยะ
      4.3 การบำบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
      เพื่อมุ่งหวังให้สภาพแวดล้อมของท้องถิ่นมีสภาพสมบูรณ์ ปราศจากสภาวะมลพิษ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการดูแล การบริหารจัดการน้ำเสียและขยะมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปมีสุขภาพกายและจิตใจที่ดี และช่วยส่งเสริมให้การพัฒนาคุณภาพชีวิตดีขึ้น
   5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเกษตรธรรมเทค
   แนวทางการพัฒนา มี 1 แนวทาง
      5.1 การพัฒนาเกษตรธรรมเทค
      เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ในการทำการเกษตรแบบธรรมชาติ ลดปริมาณการใช้สารเคมีช่วยลดต้นทุนการผลิต ลดอาการเจ็บป่วยจากการใช้สารเคมี ผู้บริโภคได้บริโภคพืชผักผลไม้ที่ปลอดสารพิษ ทำให้เกษตรกรและผู้บริโภคมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากสารตกค้างในร่างกาย ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
   6. ยุทธศาสตร์สังคมเข้มแข็งและยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล
   แนวทางการพัฒนา มี 6 แนวทาง
      6.1 การพัฒนาการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้โปร่งใสตรวจสอบได้
      6.2 การพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพของชุมชนประชาคม ในทุกด้าน
      6.3 การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชนและสังคม
      6.4 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
      6.5 งานพัฒนาการสร้างความเข้มแข็งในชุมชน
      6.6 งานพัฒนาการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
       เพื่อแก้ไขปัญหา และตอบสนองความต้องการ ตลอดจนมุ่งหวังให้ประชาชนได้รับ การดูแล ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน พร้อมทั้งการเสริมสร้าง และมีส่วนช่วยให้ชุมชนเข้มแข็ง มีศักยภาพ และมีการจัดระเบียบชุมชนอย่างเป็นระบบ ภายใต้การวางแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้การบริหารจัดการและพัฒนาท้องถิ่นบรรลุเป้าประสงค์ มีทั้งประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
   7. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   แนวทางการพัฒนา มี 1 แนวทาง
      7.1 พัฒนาระบบคุณภาพในการทำงานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       เพื่อมุ่งหวังให้บุคลากรท้องถิ่นมีการพัฒนาระบบการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ด้วยกระบวนการส่งเสริมการศึกษา อบรม สัมมนา ทัศนศึกษาดูงาน และพัฒนาอย่างรอบด้าน เพื่อให้บุคลากรท้องถิ่นได้มีการพัฒนาขีดความสามารถ และปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหา และตอบสนองความต้องการ ของประชาชนได้ ปรับเปลี่ยนวิธีการทำงาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยยึดนโยบายของรัฐบาล สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์จังหวัด นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นการพัฒนาศักยภาพ โดยการพัฒนาส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรนั้น จะต้องกระทำอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของการพัฒนาท้องถิ่น
   8. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชน
   แนวทางการพัฒนา มี 4 แนวทาง
      8.1 การส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
      8.2 งานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
      8.3 ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการและศาสนาวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี        8.4 งานพัฒนาหลักสุขาภิบาลและสถานที่
      เพื่อที่จะส่งเสริมสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมุ่งหวังส่งเสริมกีฬาและนันทนาการให้ประชาชนห่างไกลยาเสพติด รวมทั้งร่วมกันสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น
   9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว
   แนวทางการพัฒนา มี 1 แนวทาง
      9.1 การพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว
      เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว ให้ได้รับการพัฒนาและเป็นการสร้างโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับชุมชน พัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อให้มีศักยภาพ และส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวในชุมชน ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
   กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
มีทั้งหมด 9 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
      1. ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำและท่าเทียบเรือ
      2. ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาสิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ
      3. พัฒนาระบบจราจร
      4. การวางแผนจัดทำผังเมือง
      5. การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค/ระบบประปา
      6. การพัฒนาระบบชลประทาน
   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียง
      1. การส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
      2. พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน
   3. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา
      1. พัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานในระบบ 12 ปี
      2. พัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบ
      3. พัฒนาระบบการศึกษาของท้องถิ่นเพื่อนำไปสู่ความเป็นสากล
      4. พัฒนาแหล่งข้อมูลข่าวสารของประชาชน
   4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
      1. งานคุ้มครองดูแลและบำรุงรักษาป่า
      2. งานควบคุมด้านมลพิษ
      3. จัดระบบบำบัดน้ำเสีย
      4. บำบัดและจัดการขยะ
      5. การบำบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเกษตรธรรมเทค
      1. การพัฒนาเกษตรธรรมเทค
   6. ยุทธศาสตร์สังคมเข้มแข็งและยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล
      1. การพัฒนาการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้โปร่งใสตรวจสอบได้
      2. การพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็ง พัฒนาศักยภาพของชุมชน ประชาคมในทุกด้าน
      3. การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชนและสังคม
      4. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
      5.งานพัฒนาการสร้างความเข้มแข็งในชุมชน
      6. งานพัฒนาการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
   7. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
      1. พัฒนาระบบคุณภาพในการทำงานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   8. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชน
      1. การส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
      2. งานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
      3. ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการและศาสนาวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี
      4. งานพัฒนาหลักสุขาภิบาลและสถานที่
   9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว
      1. การพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว
      2. พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
      3. การส่งเสริมการท่องเที่ยว

เทศบาลตำบลท่ามะเขือ

1000 หมู่ที่ 2 ต.ท่ามะเขือ อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 62120
โทร. 055-781-010 โทรสาร. 055-781-884 E-mail: tmkcity@hotmail.co.th
Copyright © 2012 tmkcity.go.th. All rights reserved | Design by TheGiza.com