ข่าวเด่น

รายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้และการขึ้นบัญชีและยกเ...

เทศบาลตำบลท่ามะเขือ ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไปเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง...

อ่านต่อ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุง...

อ่านต่อ

สถิติผู้เข้าชม

นายมานพ ปัทมาลัย

นายกเทศมนตรี

เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน

ลิงค์ที่น่าสนใจ

ภาพกิจกรรม

หัวข้อกิจกรรม:
 • โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

  วันที่ 21 สิงหาคม 2562 นายมานพ ปัทมาลัย นายกเทศมนตรีตำบลท่ามะเขือ นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์สำนักงานเทศบาลตำบลท่ามะเขือ ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น สามารถบริหารจัดการการเลือกตั้งท้องถิ่นได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด

  วันที่: 2019-08-22

 • โครงการฝึกอบรม "ค่ายคุณธรรม-จริยธรรม" สำหรับเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

  วันที่ 10 - 12 กรกฎาคม 2562 เทศบาลตำบลท่ามะเขือ ร่วมกับ โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง จัดโครงการฝึกอบรม "ค่ายคุณธรรม-จริยธรรม" สำหรับเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สำนักสงฆ์ธุดงคสถานอยู่สุขเจริญ ต.หนองบัวใต้ อ.เมืองตาก จ.ตาก เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 อีกทั้งยังเป็นการฝึกให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจหลักธรรมของศาสนา สามารถนำหลักธรรมมาใช้เป็นแนวปฏิบัติในชีวิตประจำวันให้ดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างสงบสุข

  วันที่: 2019-07-18

 • โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงทุกรูปแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

  วันที่ 25 มิถุนายน 2562 สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลท่ามะเขือ จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงทุกรูปแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง ตำบลท่ามะเขือ อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลท่ามะเขือมีความตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากการใช้รุนแรงทุกรูปแบบ และมีโอกาสเรียนรู้แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบ โดยมี นายธวัช บัวปรี ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง เป็นประธานพิธีเปิด และเด็กหญิงกมลรัตน์ พลทิพย์ ประธานสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลท่ามะเขือ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การดำเนินโครงการ ซึ่งกิจกรรมประกอบไปด้วยการเดินขบวนรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงและอบรมให้ความรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงทุกรูปแบบ

  วันที่: 2019-06-26

 • โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

  วันที่ 17 – 22 มิถุนายน 2562 เทศบาลตำบลท่ามะเขือ ออกให้บริการพ่นหมอกควันและหยอดทรายกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายตามภาชนะที่มีน้ำขัง บริเวณอาคาร บ้านเรือนของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลท่ามะเขือ ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลท่ามะเขือให้ปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออก และเป็นการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกอีกด้วย

  วันที่: 2019-06-24

 • การแสดงเชิงสัญลักษณ์ในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นของเทศบาลตำบลท่ามะเขือ

  เทศบาลตำบลท่ามะเขือ ได้ประกาศเจตนารมณ์ในการป้องกันและต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น พร้อมทั้งร่วมแสดงสัญลักษณ์ในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เพื่อให้เทศบาลตำบลท่ามะเขือ เป็นหน่วยงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้

  วันที่: 2019-06-13เทศบาลตำบลท่ามะเขือ

1000 หมู่ที่ 2 ต.ท่ามะเขือ อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 62120
โทร. 055-781-010 โทรสาร. 055-781-884 E-mail: tmkcity@hotmail.co.th
Copyright © 2012 tmkcity.go.th. All rights reserved | Design by TheGiza.com