ข่าวเด่น

การจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ...

เทศบาลตำบลท่ามะเขือ ได้ดำเนินการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือน เมษายน 2562 ให้แก...

อ่านต่อ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนริมฝั...

อ่านต่อ

สถิติผู้เข้าชม

นายมานพ ปัทมาลัย

นายกเทศมนตรี

เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน

ลิงค์ที่น่าสนใจ

ภาพกิจกรรม

หัวข้อกิจกรรม:
 • โครงการสืบสานประเพณี ยกธง สรงน้ำพระ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

  วันพุธที่ 17 เมษายน 2562 นายมานพ ปัทมาลัย นายกเทศมนตรีตำบลท่ามะเขือ นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสืบสานประเพณี ยกธง สรงน้ำพระ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วัดสันติวนาราม และศาลเจ้าพ่อปู่ดำ มีคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกเทศบาล ผู้นำชุมชน และพนักงานเทศบาลร่วมพิธีเปิดด้วย โดยกิจกรรมประกอบไปด้วย การทำบุญตักบาตรในตอนเช้า ขบวนแห่นางสงกรานต์ ขบวนแห่ธง การแสดงของชมรมผู้สูงอายุ และชุมรม 3ส. การประกอบพธียกธง และพิธีสรงน้ำพระ ทั้งนี้การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนร่วมกันอนุรักษ์และสืบสานประเพณียกธง สรงน้ำพระ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งเป็นประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

  วันที่: 2019-04-18

 • โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์และคนไร้ที่พึ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

  วันพุธที่ 10 เมษายน 2562 นายมานพ ปัทมาลัย นายกเทศมนตรีตำบลท่ามะเขือ นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์และคนไร้ที่พึ่ง ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ศาลเจ้าพ่อปู่ดำ โดยมีนางชยาภรณ์ เที้ยวพันธ์ ปลัดเทศบาลตำบลท่ามะเขือเป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม มีคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกเทศบาล ผู้นำชุมชน และพนักงานเทศบาลร่วมพิธีเปิดด้วย ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ คนไร้ที่พึ่ง มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับสาเหตุและการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย และจิตใจ สามารถสังเกตอาการเบื้องต้นของตนเองและบุคคลใกล้ชิด ให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีได้ ทั้งนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลท่ามะเขือ สมาชิกสภา ได้ร่วมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงาม เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 อีกด้วย

  วันที่: 2019-04-11

 • โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อชุมชน แบบมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

  วันที่ 4 เมษายน 2562 เทศบาลตำบลท่ามะเขือ จัดกิจกรรมให้ความรู้ เรื่องการจัดทำธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด ให้กับผู้นำชุมชน และประชาชน ชุมชน 6 ศาลเจ้าพ่อเสือ ตามโครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อชุมชน แบบมีส่วนร่วม ทั้งนี้ ได้สาธิตการจัดทำบ่อธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการน้ำแบบสมดุลด้วยหลักการธนาคารน้ำใต้ดิน เพื่อแก้ปัญหาการจัดการระบายน้ำ ปัญหาน้ำทิ้ง (Waste) จากอาคารบ้านเรือน และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาร่วมกันระหว่างเทศบาลตำบลท่ามะเขือและชุมชน ส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยเทศบาลตำบลท่ามะเขือจะร่วมมือกับชุมชน 6 ศาลเจ้าพ่อเสือ ดำเนินการขยายผลการจัดทำบ่อธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด อีกไม่น้อยกว่า 40 บ่อ ต่อไป ธนาคารน้ำใต้ดินมี 2 ประเภท คือ 1. ธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด ใช้หลักการขุดบ่อเพื่อส่งน้ำไปเก็บไว้ที่ชั้นน้ำบาดาล ขนาดและความลึกของบ่อขึ้นอยู่กับสภาพและชั้นดินของแต่ละพื้นที่ 2. ธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด เป็นการเปิดผิวดินเพื่อที่จะสามารถใช้น้ำในระดับผิวดินได้เลย โดยจะมีการขุดบ่อขนาดใหญ่ แต่ขนาดจะขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของพื้นที่และความต้องการ ซึ่งการทำบ่อธนาคารน้ำใต้ดินทั้ง 2 ประเภทนั้นขึ้นอยู่กับสภาพปัญหา สภาพพื้นที่และวิถีของชุมชน

  วันที่: 2019-04-05

 • ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

  เทศบาลตำบลท่ามะเขือ ได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ดังต่อไปนี้ 1. โครงการลอกท่อระบายน้ำในเขตเทศบาลตำบลท่ามะเขือ 2. โครงการจิตอาสาทำความสะอาด 3. โครงการฝึกอบรมส่งเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 4. โครงการสืบสานประเพณีท้องถิ่น"ลอยกระทงสาย" (เผาเทียน เล่นไฟ)

  วันที่: 2019-02-12

 • โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

  วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 นายประวิทย์ สวัสรังศรี รองนายกเทศมนตรีตำบลท่ามะเขือ เป็นประธานพิธิเปิดโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลคลองขลุง โดยมีนางชยาภรณ์ เที้ยวพันธ์ ปลัดเทศบาลตำบลท่ามะเขือเป็นผู้กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก ร้อยเอกนิทัศน์ ประพัฒน์โพธิ์ ผู้บังคับกองร้อยทหารพราน ปฏิบัติหน้าที่ นายทหารฝ่ายกิจการพลเรือน กรมทหารพรานที่ 35 และคณะ มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ซึ่งเทศบาลตำบลท่ามะเขือจัดโครงการขึ้นเพื่อให้เยาวชนและประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ร่วมกันปกป้องและเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ ด้วยความสมัครสมานสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

  วันที่: 2019-03-11เทศบาลตำบลท่ามะเขือ

1000 หมู่ที่ 2 ต.ท่ามะเขือ อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 62120
โทร. 055-781-010 โทรสาร. 055-781-884 E-mail: tmkcity@hotmail.co.th
Copyright © 2012 tmkcity.go.th. All rights reserved | Design by TheGiza.com