ข่าวเด่น

การรับแสดงตนผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ย...

เทศบาลตำบลท่ามะเขือ ขอเชิญผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ที่ได้รับเบี้ยยังชีพ มาแสดงตนเพื่อยืนย...

อ่านต่อ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุง...

อ่านต่อ

สถิติผู้เข้าชม

นายมานพ ปัทมาลัย

นายกเทศมนตรี

เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน

ลิงค์ที่น่าสนใจ

ภาพกิจกรรม

หัวข้อกิจกรรม:
 • โครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2562

  วันที่ 10 กันยายน 2562 เทศบาลตำบลท่ามะเขือ จัดโครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับ พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุนให้เยาวชน และประชาชนตระหนักถึงปัญหา เกิดกระแสความสนใจและเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัวอีกด้วย

  วันที่: 2019-09-11

 • โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

  วันที่ 30 สิงหาคม 2562 เทศบาลตำบลท่ามะเขือ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยนายมานพ ปัทมาลัย นายกเทศมนตรีตำบลท่ามะเขือ นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ได้นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และลูกจ้าง ร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณสวนสาธารณะและพื้นที่สาธารณะในเขตเทศบาลตำบลท่ามะเขือ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว และเพิ่มไม้ดอกสีเหลือง ซึ่งเป็นสีประจำวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ให้มีความงดงามเหลืองอร่ามตา ทั่วพื้นที่เขตเทศบาลตำบลท่ามะเขือ ต่อไป

  วันที่: 2019-08-31

 • โครงการพัฒนาประสิทธิภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และ โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ด้านอัคคีภัย) ประจำปีงบประมาณ 2562

  วันที่ 29 สิงหาคม 2562 เทศบาลตำบลท่ามะเขือ จัดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และ โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ด้านอัคคีภัย) ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ศาลาอเนกประสงค์ศาลเจ้าพ่อปู่ดำ เพื่อให้ อปพร. ประชาชน และเจ้าหน้าที่เทศบาล มีความรู้ ความเข้าใจ และมีศักยภาพในการจัดการกับภัยที่เกิดขึ้นอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ

  วันที่: 2019-08-30

 • โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

  วันที่ 21 สิงหาคม 2562 นายมานพ ปัทมาลัย นายกเทศมนตรีตำบลท่ามะเขือ นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์สำนักงานเทศบาลตำบลท่ามะเขือ ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น สามารถบริหารจัดการการเลือกตั้งท้องถิ่นได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด

  วันที่: 2019-08-22

 • โครงการฝึกอบรม "ค่ายคุณธรรม-จริยธรรม" สำหรับเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

  วันที่ 10 - 12 กรกฎาคม 2562 เทศบาลตำบลท่ามะเขือ ร่วมกับ โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง จัดโครงการฝึกอบรม "ค่ายคุณธรรม-จริยธรรม" สำหรับเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สำนักสงฆ์ธุดงคสถานอยู่สุขเจริญ ต.หนองบัวใต้ อ.เมืองตาก จ.ตาก เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 อีกทั้งยังเป็นการฝึกให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจหลักธรรมของศาสนา สามารถนำหลักธรรมมาใช้เป็นแนวปฏิบัติในชีวิตประจำวันให้ดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างสงบสุข

  วันที่: 2019-07-18เทศบาลตำบลท่ามะเขือ

1000 หมู่ที่ 2 ต.ท่ามะเขือ อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 62120
โทร. 055-781-010 โทรสาร. 055-781-884 E-mail: tmkcity@hotmail.co.th
Copyright © 2012 tmkcity.go.th. All rights reserved | Design by TheGiza.com