ข่าวเด่น

ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ภาษีบำรุงท้องที่ ...

เทศบาลตำบลท่ามะเขือ ขอแจ้งให้ผู้ประกอบการและเจ้าของที่ดินมาชำระภาษีบำรุงท้องถิ่น ได้แก่ 1. ภาษีบำร...

อ่านต่อ

สถิติผู้เข้าชม

นายมานพ ปัทมาลัย

นายกเทศมนตรี

เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน

ลิงค์ที่น่าสนใจ

ภาพกิจกรรม

หัวข้อกิจกรรม:
 • โครงการชำระภาษีเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

  งานพัฒนารายได้ กองคลัง จึงได้จัดทำโครงการชำระภาษีเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนผู้มาเสียภาษี สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ซึ่งเป็นงานบริการประชาชน เชิงรุก สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการและจัดเก็บภาษีได้อย่างทั่วถึง

  วันที่: 2018-02-22

 • โครงการฝึกอบรมส่งเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ปฏิบัติธรรม ภาวนากรรมฐาน ให้แก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

  วัตถุประสงค์ ๑.เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ๒.เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ร.10 ๓.เพื่อเดินตามเส้นทางบุญพระครูสันติวชิรธรรม (หลวงพ่อทองดี ผุสิตธมฺโม) ๔.เพื่อฝึกปฏิบัติธรรมฝึกจิตภาวนา เจริญกรรมฐานตามหลักพระพุทธศาสนา ๕.เพื่อนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

  วันที่: 2018-01-22

 • โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

  เทศบาลตำบลท่ามะเขือ ในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ใน การจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชน เทศบาลตำบลท่ามะเขือ จึงได้จัดการดำเนินงาน โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในวันเสาร์ ที่ 13 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบล ท่ามะเขือ ขึ้น วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก 2. เพื่อให้ประชาชนสนใจในการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนเด็กและช่วยเหลือสงเคราะห์เด็กเป็นพิเศษ 3. เพื่อให้เด็กและและเยาวชนยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 4. เพื่อให้เด็กรู้จักหน้าที่ของตนและอยู่ในระเบียบวินัยอันดี 5. เพื่อเผยแพร่ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิของเด็ก

  วันที่: 2018-01-16

 • โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ (โครงการสนับสนุนและร่วมดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

  วัตถุประสงค์ ๑.เพื่อเป็นการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ ๒.เพื่อป้องกันรักษาความสงบเรียบร้อย ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้ใช้รถสัญจรไป - มา ในช่วงเทศกาล ๓.เพื่อให้พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และเครือข่ายภาคประชาชน (อปพร.) ได้มีส่วนร่วมในการให้บริการประชาชนในพื้นที่ ๔.เพื่อส่งเสริมสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล ๕.เพื่อเป็นการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ในป้องปรามการฝ่าฝืนหรือกระทำผิดตามมาตรการ 10 ประการ การอำนวยความสะดวกแก่นักเรียน นักศึกษาและประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนตามความเหมาะสม ๖.เพื่อเป็นจุดบริการประชาชนผู้สัญจรไป - มา ทางถนนหลวงสาย 1084

  วันที่: 2018-01-10

 • โครงการสืบสานประเพณีท้องถิ่น “ลอยกระทงสาย” (เผาเทียน เล่นไฟ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

  วัตถุประสงค์ ๑.เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น อันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไปและถ่ายทอดสู่อนุชนรุ่นหลัง ๒.เพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาล ในการจัดการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น และ สร้างความภูมิใจและจิตสำนึกความรัก ความสามัคคีในท้องถิ่น ๓.เพื่อธำรงส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทย และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว ๔.เพื่อแสดงความสำนึกคุณของน้ำในแหล่งน้ำต่างๆ ขอขมาลาโทษที่อาจทำการใดๆ อันเป็นเหตุให้แหล่งน้ำนั้นๆไม่สะอาด การสำนึกคุณและขออภัยถือเป็นวัฒนธรรมอันดีงามอย่างหนึ่งของไทย ๕.เพื่อส่งเสริมงานช่างฝีมือในการประดิษฐ์กระทงด้วยวัสดุพื้นบ้านต่างๆ มีการประกวดกระทงส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์และงานฝีมือในท้องถิ่

  วันที่: 2017-11-07เทศบาลตำบลท่ามะเขือ

1000 หมู่ที่ 2 ต.ท่ามะเขือ อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 62120
โทร. 055-781-010 โทรสาร. 055-781-884 E-mail: tmkcity@hotmail.co.th
Copyright © 2012 tmkcity.go.th. All rights reserved | Design by TheGiza.com