ข่าวเด่น

จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลท่าม...

เทศบาลตำบลท่ามะเขือ ได้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลท่ามะเขือ และโครงสร้างศูนย์ฯ ณ สำนัก...

อ่านต่อ

ราคากลางโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแลรักษาคว...

อ่านต่อ

แจ้งรายชื่อเทศบาลที่ส่งแบบตอบรับการประชุมวิชา...

วันที่ 13 ธันวาคม 2560 1.เทศบาลตำบลไม้งาม จ.ตาก 2.เทศบาลตำบลบ้านปิน จ.แพร่ 3.เทศบาลตำบลเขาทราย จ.พิจ...

อ่านต่อ

สถิติผู้เข้าชม

นายมานพ ปัทมาลัย

นายกเทศมนตรี

เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน

ลิงค์ที่น่าสนใจ

ภาพกิจกรรม

หัวข้อกิจกรรม:
 • โครงการสืบสานประเพณีท้องถิ่น “ลอยกระทงสาย” (เผาเทียน เล่นไฟ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

  วัตถุประสงค์ ๑.เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น อันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไปและถ่ายทอดสู่อนุชนรุ่นหลัง ๒.เพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาล ในการจัดการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น และ สร้างความภูมิใจและจิตสำนึกความรัก ความสามัคคีในท้องถิ่น ๓.เพื่อธำรงส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทย และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว ๔.เพื่อแสดงความสำนึกคุณของน้ำในแหล่งน้ำต่างๆ ขอขมาลาโทษที่อาจทำการใดๆ อันเป็นเหตุให้แหล่งน้ำนั้นๆไม่สะอาด การสำนึกคุณและขออภัยถือเป็นวัฒนธรรมอันดีงามอย่างหนึ่งของไทย ๕.เพื่อส่งเสริมงานช่างฝีมือในการประดิษฐ์กระทงด้วยวัสดุพื้นบ้านต่างๆ มีการประกวดกระทงส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์และงานฝีมือในท้องถิ่

  วันที่: 2017-11-07

 • กิจกรรมอบรมให้ความรู้ เรื่อง "หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"

  วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มาเป็นแนวทางการในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ๒. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลท่ามะเขือ มีความรู้ความเข้าใจในการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ๓. เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

  วันที่: 2017-08-24

 • โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

  วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ มาเป็นแนวทางการในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ๒. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลท่ามะเขือ มีความรู้ความเข้าใจในการผลิตปุ๋ยหมักจากเศษพืชผักและเศษอาหารในครัวเรือน ๓. เพื่อใช้ประโยชน์และลดจำนวนขยะในครัวเรือนของตนเอง

  วันที่: 2017-07-27

 • โครงการอบรมกฎหมายที่ประชาชนควรรู้ ประจำปีงบประมาณ 2560

  วัตถุประสงค์ 1) เพื่อขจัดความไม่รู้กฎหมาย และการเอารัดเอาเปรียบกันในทางกฎหมาย 2) เพื่อส่งเสริม เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย สิทธิมนุษยชน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง แก่ประชาชน 3) เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน และประชาชนภายในเขตเทศบาลตำบลท่ามะเขือ ได้มีความรู้ ความเข้าใจ กฎหมายที่จำเป็นอันจะทำให้ประชาชนได้รับคำปรึกษา ตอบข้อปัญหาทางกฎหมาย และเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมได้อย่างรวดเร็ว 4) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้รับความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ขั้นตอน กระบวนการ และการให้บริการต่าง ๆ ของศาลจังหวัดกำแพงเพชร และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ 5) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้รับความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการกู้ยืม ค้ำประกัน เช่าซื้อ และกฎหมายที่ดิน สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้

  วันที่: 2017-07-26

 • โครงการส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของสภาเด็กและเยาวชน เทศบาลตำบลท่ามะเขือ กิจกรรม ฝึกอบรมส่งเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมการเรียนรู้ให้แก่เด็กและเยาวชน (ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

  วัตถุประสงค์ ๑.เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ๒.เพื่อให้เด็กเยาวชนไทยได้แสดงความจงรักภักดี ความกตัญญูกตเวทีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ๓.เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของสภาเด็กและเยาวชน เทศบาลตำบล ท่ามะเขือ ๔.เพื่อให้เด็กและเยาวชน ทำนุบำรุงและเผยแผ่พระพุทธศาสนา มีโอกาสเข้ารับการศึกษา อบรม และปฏิบัติธรรม สามารถนำหลักคุณธรรมจริยธรรม ทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม อันจะก่อให้เกิดความสุข ความสงบ ความสามัคคีแก่ตนเอง สังคม และประเทศชาติ

  วันที่: 2017-07-24เทศบาลตำบลท่ามะเขือ

1000 หมู่ที่ 2 ต.ท่ามะเขือ อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 62120
โทร. 055-781-010 โทรสาร. 055-781-884 E-mail: tmkcity@hotmail.co.th
Copyright © 2012 tmkcity.go.th. All rights reserved | Design by TheGiza.com