ข่าวเด่น

การดำเนินงานป้องกันเด็กจมน้ำโดยเฉพาะช่วงปิดเท...

เทศบาลตำบลท่ามะเขือ ได้รับแจ้งจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร สืบเนื่องจากในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้...

อ่านต่อ

สถิติผู้เข้าชม

นายมานพ ปัทมาลัย

นายกเทศมนตรี

เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน

ลิงค์ที่น่าสนใจ

ภาพกิจกรรม

หัวข้อกิจกรรม:
 • โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์และคนไร้ที่พึ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

  วัตถุประสงค์ ๑.เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์และคนไร้ที่พึ่ง ในด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ และด้านสังคม ให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองได้ ๒.เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ คนไร้ที่พึ่ง และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลท่ามะเขือ ให้มีทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพกาย สุขภาพจิต ให้แข็งแรงเพื่อดำรงอยู่ในสังคมอย่างมีคุณค่า

  วันที่: 2018-04-11

 • โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ในเขตเทศบาลตำบลท่ามะเขือ ประจำปี ๒๕๖๑

  เทศบาลตำบลท่ามะเขือ จึงได้จัดทำโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในเขตเทศบาลตำบลท่ามะเขือ ประจำปี ๒๕๖๑ ขึ้น เพื่อป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากพื้นที่ และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของกรมปศุสัตว์ที่จะกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปภายในปี ๒๕๖๓

  วันที่: 2018-03-26

 • โครงการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

  วัตถุประสงค์ ๑.เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษของยาเสพติด ๒.เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดที่ส่งผลต่อร่างกาย สุขภาพอนามัย และส่งผลกระทบต่อปัญหาสังคมตลอดจนความมั่นคงของชาติ ๓.เพื่อสนับสนุนนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาล

  วันที่: 2018-03-22

 • โครงการส่งเสริมการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

  วัตถุประสงค์ ๑.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้นำแนวทางในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานแต่ละอาชีพ ให้มีความรู้ มีความเข้าใจตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนมีพออยู่พอกิน พอเพียง พอดี และมีความอิสระที่จะอยู่โดยไม่ต้องยึดติดกับเทคโนโลยี และความเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัตน์ มีภูมิคุ้มกันที่ดีในตนเอง ไม่หวั่นไหวไปกับกระแสนิยม ร่วมกันสร้างสังคมให้เข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ ๒.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม นำความรู้ประสบการณ์จากการอบรมและศึกษาดูงานในเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ ไปปฏิบัติได้จริง และนำความรู้ไปถ่ายทอดและปรับใช้กับตนเองและท้องถิ่นของตนต่อไป

  วันที่: 2018-03-20

 • โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

  วัตถุประสงค์ ๑.เพื่อสืบสานพระราชประสงค์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ผู้ก่อตั้งมูลนิธิถันยรักษ์ฯ ให้คนไทยพ้นภัยมะเร็งเต้านม ๒.เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลท่ามะเขือได้รับความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านม ๓.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลท่ามะเขือได้มีพฤติกรรมการตรวจเต้านมตนเองที่ถูกต้องและสม่ำเสมอ

  วันที่: 2018-03-16เทศบาลตำบลท่ามะเขือ

1000 หมู่ที่ 2 ต.ท่ามะเขือ อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 62120
โทร. 055-781-010 โทรสาร. 055-781-884 E-mail: tmkcity@hotmail.co.th
Copyright © 2012 tmkcity.go.th. All rights reserved | Design by TheGiza.com