ข่าวเด่น

การจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ...

เทศบาลตำบลท่ามะเขือ ได้ดำเนินการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือน มิถุนายน 2562 ให้...

อ่านต่อ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุง...

อ่านต่อ

สถิติผู้เข้าชม

นายมานพ ปัทมาลัย

นายกเทศมนตรี

เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน

ลิงค์ที่น่าสนใจ

ภาพกิจกรรม

หัวข้อกิจกรรม:
 • โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

  วันที่ 17 – 22 มิถุนายน 2562 เทศบาลตำบลท่ามะเขือ ออกให้บริการพ่นหมอกควันและหยอดทรายกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายตามภาชนะที่มีน้ำขัง บริเวณอาคาร บ้านเรือนของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลท่ามะเขือ ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลท่ามะเขือให้ปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออก และเป็นการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกอีกด้วย

  วันที่: 2019-06-24

 • การแสดงเชิงสัญลักษณ์ในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นของเทศบาลตำบลท่ามะเขือ

  เทศบาลตำบลท่ามะเขือ ได้ประกาศเจตนารมณ์ในการป้องกันและต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น พร้อมทั้งร่วมแสดงสัญลักษณ์ในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เพื่อให้เทศบาลตำบลท่ามะเขือ เป็นหน่วยงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้

  วันที่: 2019-06-13

 • โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

  วันที่ 8 มิถุนายน 2562 นายประวิทย์ สวัสรังศรี รองนายกเทศมนตรีตำบลท่ามะเขือ เป็นประธานพิธีเปิด โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่ามะเขือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย "วัยรุ่นและเยาวชนมีกระแสนิยมการเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด" สร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เด็กและเยาวชน

  วันที่: 2019-06-12

 • ประชุมประชาคมในระดับตำบล

  วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลท่ามะเขือ ดำเนินการประชุมประชาคมในระดับตำบล ณ บริเวณศาลเจ้าพ่อเสือ เพื่อรับฟังปัญหา ความเดือนร้อนของประชาชน และทบทวนการจัดทำแผนชุมชน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและแหล่งน้ำ รวมทั้งแผนพัฒนาท้องถิ่น แล้วนำข้อมูลที่ได้จากการประชุมประชาคม มาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาลตำบลท่ามะเขือ ต่อไป

  วันที่: 2019-06-03

 • โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ในเขตเทศบาลตำบลท่ามะเขือ ประจำปี 2562

  วันที่ 23 เมษายน 2562 เทศบาลตำบลท่ามะเขือ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอคลองขลุง ออกให้บริการฉีดวัคซีนสุนัขและแมว โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ณ ศาลเจ้าพ่อปู่ดำ เพื่อควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเทศบาลตำบลท่ามะเขือ ประจำปี 2562

  วันที่: 2019-04-24เทศบาลตำบลท่ามะเขือ

1000 หมู่ที่ 2 ต.ท่ามะเขือ อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 62120
โทร. 055-781-010 โทรสาร. 055-781-884 E-mail: tmkcity@hotmail.co.th
Copyright © 2012 tmkcity.go.th. All rights reserved | Design by TheGiza.com