ข่าวเด่น

ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูง...

อ่านต่อ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนริมฝั...

อ่านต่อ

สถิติผู้เข้าชม

นายมานพ ปัทมาลัย

นายกเทศมนตรี

เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน

ลิงค์ที่น่าสนใจ

ภาพกิจกรรม

หัวข้อกิจกรรม:
 • โครงการสืบสานประเพณีท้องถิ่น “ลอยกระทงสาย” (เผาเทียน เล่นไฟ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

  เทศบาลตำบลท่ามะเขือ จัดขบวนแห่กระทง งานสืบสานประเพณีท้องถิ่น "ลอยกระทงสาย" (เผาเทียน เล่นไฟ) ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ริมแม่น้ำปิงศาลเจ้าพ่อปู่ดำ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พร้อมด้วยบุคลากรของเทศบาลตำบลท่ามะเขือ ชุมชนทั้ง 6 ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลท่ามะเขือ โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลท่ามะเขือ ชมรม ๓ส. เทศบาลตำบลท่ามะเขือ ชมรมแอโรบิคเทศบาลตำบลท่ามะเขือ พ่อค้า ประชาชน นักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

  วันที่: 2018-11-22

 • โครงการอบรมให้ความรู้และพัฒนาส่งเสริมอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

  เทศบาลตำบลท่ามะเขือ ดำเนินโครงการฝึกอบรมให้ความรู้และพัฒนาส่งเสริมอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 "การทำพรมเช็ดเท้าจากเศษผ้า" ในวันที่ 20 กันยายน 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลท่ามะเขือ มีกลุ่มเป้าหมายเป็น ผู้ว่างงาน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มสตรี และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลท่ามะเขือ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชน ก่อให้เกิดรายได้ และแก้ปัญหาการว่างงาน ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สร้างชุมชนเข้มแข็ง และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

  วันที่: 2018-09-21

 • โครงการอบรมกฎหมายที่ประชาชนควรรู้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

  วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลท่ามะเขือ จัดโครงการอบรมกฎหมายที่ประชาชนควรรู้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ให้กับ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชุน และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลท่ามะเขือ ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลท่ามะเขือ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ และ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้

  วันที่: 2018-09-13

 • โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างทักษะความรู้แก่ประชาชนในชุมชน เจ้าหน้าที่ของเทศบาล อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ครูและบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลของเทศบาลตำบลท่ามะเขือ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดความชำนาญ และทราบถึงวิธีการดับเพลิงชนิดต่างๆได้อย่างถูกต้อง และปลอดภัยเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่จะเผชิญเหตุในระยะแรก และสามารถใช้อุปกรณ์ในการดับเพลิงได้อย่างถูกวิธีและปลอดภัย ซึ่งจะทำให้ให้สามารถลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และส่วนราชการในเขตพื้นที่ได้

  วันที่: 2018-08-29

 • โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

  วัตถุประสงค์ ๑.เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงาน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นที่ถูกต้อง ๒.เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงาน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ป.ป.ช. ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ ๓.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ หลักเกณฑ์ฯ และแนวทางการบริหารงานบุคคล ๔.เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมภิบาลในการปฏิบัติงานและเข้าใจบทบาทหน้าที่ตนเองต่อการพัฒนาท้องถิ่น ๕.เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดี ความสามัคคี ระหว่างผู้บริหารและพนักงานให้มีความสมานฉันท์ ส่งผลให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย

  วันที่: 2018-08-09เทศบาลตำบลท่ามะเขือ

1000 หมู่ที่ 2 ต.ท่ามะเขือ อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 62120
โทร. 055-781-010 โทรสาร. 055-781-884 E-mail: tmkcity@hotmail.co.th
Copyright © 2012 tmkcity.go.th. All rights reserved | Design by TheGiza.com