ข่าวเด่น

คู่มือประชาชนสำหรับการชำระเงินค่าภาษี...

เรื่องต้องรู้!! เกี่ยวกับการเสียภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง...

อ่านต่อ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุง...

อ่านต่อ

สถิติผู้เข้าชม

นายมานพ ปัทมาลัย

นายกเทศมนตรี

เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน

ลิงค์ที่น่าสนใจ

ภาพกิจกรรม

หัวข้อกิจกรรม:
 • โครงการสืบสานประเพณีท้องถิ่น “ลอยกระทงสาย” (เผาเทียน เล่นไฟ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

  วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 นายมานพ ปัทมาลัย นายกเทศมนตรีตำบลท่ามะเขือ นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เป็นประธานพิธีเปิดงานสืบสานประเพณีท้องถิ่น "ลอยกระทงสาย" (เผาเทียน เล่นไฟ) ประจำปี 2562 ณ ลานอเนกประสงค์ริมแม่น้ำปิง ศาลเจ้าพ่อปูดำ ตลาดท่ามะเขือ มี ร.ต.ต.วินัย วิจิตรพัชราภรณ์ ผู้บริหาร วินัยเซอร์วิส - วี เอ็น กรุ๊ป (VN Grop) นายโสภา สันแดง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะเขือ นายอำนวย ชูปัน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลคลองขลุง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัดเทศบาลตำบลท่ามะเขือ ผู้นำท้องที่ และผู้นำชุมชน ร่วมเป็นเกียรติด้วย ทั้งนี้การจัดงานสืบสานประเพณีท้องถิ่น "ลอยกระทงสาย" (เผาเทียน เล่นไฟ) นั้น เทศบาลตำบลท่ามะเขือ จัดขึ้น เพื่อบำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวท่ามะเขือมิให้สูญหายไป ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของท้องถิ่น ส่งเสริมให้สังคมและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้ชุมชนมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ซึ่งกิจกรรมในภาคเช้า มีขบวนแห่กระทงที่สวยสดงดงาม จากชุมชนทั้ง 6 ชุมชนของเทศบาลตำบลท่ามะเขือ ส่วนในภาคค่ำมีการลอยกระทงสายที่ประดิษฐ์จากกาบและกะลามะพร้าว จำนวน 9,999 ดวง บริเวณเขื่อนเรียงหิน ริมแม่น้ำปิง ศาลเจ้าพ่อปูดำ ตลอดจนมีการแสดง ของ ชมรม 3ส. ขมรมแอโรบิค ชมรมผู้สูงอายุ และการแสดงของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลคลองขลุง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่ามะเขือ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ามะเขือ ให้นักท่องเที่ยวได้รับชมอีกด้วย

  วันที่: 2019-11-12

 • โครงการปกป้องสถาบันของชาติ กิจกรรม "จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ"

  วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 นายมานพ ปัทมาลัย นายกเทศมนตรีตำบลท่ามะเขือ นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย นำจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ซึ่งประกอบไปด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน และลูกจ้างของเทศบาลตำบลท่ามะเขือ ผู้นำท้องที่ ผู้นำชุมชน ผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลคลองขลุง ชมรม 3ส. ชมรมแอโรบิก ชมรมผู้สูงอายุ และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลท่ามะเขือ ร่วมกันทำกิจกรรม "จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ" ณ บริเวณเขื่อนเรียงหินริมแม่น้ำปิง เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ตลอดจนมุ่งเน้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่สาธารณะ มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอีกด้วย

  วันที่: 2019-11-12

 • โครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2562

  วันที่ 10 กันยายน 2562 เทศบาลตำบลท่ามะเขือ จัดโครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับ พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุนให้เยาวชน และประชาชนตระหนักถึงปัญหา เกิดกระแสความสนใจและเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัวอีกด้วย

  วันที่: 2019-09-11

 • โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

  วันที่ 30 สิงหาคม 2562 เทศบาลตำบลท่ามะเขือ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยนายมานพ ปัทมาลัย นายกเทศมนตรีตำบลท่ามะเขือ นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ได้นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และลูกจ้าง ร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณสวนสาธารณะและพื้นที่สาธารณะในเขตเทศบาลตำบลท่ามะเขือ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว และเพิ่มไม้ดอกสีเหลือง ซึ่งเป็นสีประจำวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ให้มีความงดงามเหลืองอร่ามตา ทั่วพื้นที่เขตเทศบาลตำบลท่ามะเขือ ต่อไป

  วันที่: 2019-08-31

 • โครงการพัฒนาประสิทธิภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และ โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ด้านอัคคีภัย) ประจำปีงบประมาณ 2562

  วันที่ 29 สิงหาคม 2562 เทศบาลตำบลท่ามะเขือ จัดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และ โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ด้านอัคคีภัย) ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ศาลาอเนกประสงค์ศาลเจ้าพ่อปู่ดำ เพื่อให้ อปพร. ประชาชน และเจ้าหน้าที่เทศบาล มีความรู้ ความเข้าใจ และมีศักยภาพในการจัดการกับภัยที่เกิดขึ้นอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ

  วันที่: 2019-08-30เทศบาลตำบลท่ามะเขือ

1000 หมู่ที่ 2 ต.ท่ามะเขือ อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 62120
โทร. 055-781-010 โทรสาร. 055-781-884 E-mail: tmkcity@hotmail.co.th
Copyright © 2012 tmkcity.go.th. All rights reserved | Design by TheGiza.com