ข่าวเด่น

การจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ...

เทศบาลตำบลท่ามะเขือ ได้ดำเนินการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือน สิงหาคม 2561 ให้แ...

อ่านต่อ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุง...

อ่านต่อ

สถิติผู้เข้าชม

นายมานพ ปัทมาลัย

นายกเทศมนตรี

เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน

ลิงค์ที่น่าสนใจ

ภาพกิจกรรม

หัวข้อกิจกรรม:
 • โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

  วัตถุประสงค์ ๑.เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงาน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นที่ถูกต้อง ๒.เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงาน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ป.ป.ช. ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ ๓.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ หลักเกณฑ์ฯ และแนวทางการบริหารงานบุคคล ๔.เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมภิบาลในการปฏิบัติงานและเข้าใจบทบาทหน้าที่ตนเองต่อการพัฒนาท้องถิ่น ๕.เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดี ความสามัคคี ระหว่างผู้บริหารและพนักงานให้มีความสมานฉันท์ ส่งผลให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย

  วันที่: 2018-08-09

 • โครงการจัดงานวันสำคัญทางศาสนา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา(แห่เทียนจำนำพรรษา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

  เทศบาลตำบลท่ามะเขือ ร่วมกับ โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง และชุมชนในเขตเทศบาลฯ ทั้ง ๖ ชุมชน เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมฟื้นฟู และอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมเก่าแก่ของประเทศชาติ จึงได้ร่วมส่งเสริมการจัดกิจกรรม วันสำคัญทางศาสนาวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา(แห่เทียนจำนำพรรษา) เพื่อให้คณะผู้บริหาร เด็ก เยาวชน องค์กรชุมชนต่างๆและประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลตำบลท่ามะเขือ ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ซึ่งเป็นประเพณีเก่าแก่ของไทยประเพณีหนึ่งที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยโบราณ อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการอื่นๆวัด องค์กรชุมชนและประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลฯทีมีความสัมพันธ์อันดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้น จึงได้จัดการดำเนินงาน โครงการจัดงานวันสำคัญทางศาสนา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (แห่เทียนจำนำพรรษา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ขึ้น

  วันที่: 2018-07-31

 • โครงการเฉลิมพระเกียรติฯเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2561

  ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เทศบาลตำบลท่ามะเขือ โดยนายมานพ ปัทมาลัย นายกเทศมนตรีตำบลท่ามะเขือ นายเอียด ช้างจั่น ประธานสภาเทศบาลตำบลท่ามะเขือ นำพนักงานเทศบาล จัดกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้ง (ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10) บริเวณริมน้ำปิง และทำความสะอาดสามแยก 1084 ถึงสะพานข้ามแม่น้ำปิง จิตอาสา"เราทำความดีด้วยหัวใจ"

  วันที่: 2018-07-26

 • โครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

  เทศบาลตำบลท่ามะเขือ ได้จัดโครงการยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และคนในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2561 ร่วมกับศูนย์พัฒนาครอบครัว เทศบาลตำบลท่ามะเขือ เมื่อวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับ พรบ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 และตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นในชุมชน พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายร่วมกันรณรงค์การยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี และปัญหาความรุนแรงในครอบครัว สร้างโอกาสให้ชุมชนได้เรียนรู้และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถาบันครอบครัวที่จะนำไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนและแก้ปัญหาสังคมอย่างยั่งยืน

  วันที่: 2018-07-26

 • โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

  เทศบาลตำบลท่ามะเขือ จึงได้ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ามะเขือ/อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเขตเทศบาลตำบลท่ามะเขือ จัดทำโครงการอบรมหมอหมู่บ้าน ในพระราชประสงค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ขึ้น เพื่อให้ความรู้วิธีการรักษาพยาบาลเบื้องต้น และการรักษาโรคอย่างง่าย แก่หมอหมู่บ้านในการช่วยเหลือประชากรในหมู่บ้านได้อย่างถูกวิธี

  วันที่: 2018-06-28เทศบาลตำบลท่ามะเขือ

1000 หมู่ที่ 2 ต.ท่ามะเขือ อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 62120
โทร. 055-781-010 โทรสาร. 055-781-884 E-mail: tmkcity@hotmail.co.th
Copyright © 2012 tmkcity.go.th. All rights reserved | Design by TheGiza.com