ข่าวเด่น

เทศบาลตำบลท่ามะเขือ ขอเชิญชวนประชาชน สมัครเป็...

อ่านต่อ

ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้...

อ่านต่อ

สถิติผู้เข้าชม

นายมานพ ปัทมาลัย

นายกเทศมนตรี

เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก

ลิงค์ที่น่าสนใจ

โครงการสำคัญ

ประกาศเทศบาลตำบลท่ามะเขือ
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์บริเวณเขื่อน
ป้องกันตลิ่งศาลเจ้าพ่อปู่ดำ
(ต่อจากโครงการเดิมถึงศาลหลักเมืองจำลอง) พร้อมหลังคาโครงเหล็ก
อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร
-----------------------------------------------------------------
    เทศบาลตำบลท่ามะเขือ อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์บริเวณเขื่อนป้องกันตลิ่งศาลเจ้าพ่อปู่ดำ (ต่อจากโครงการเดิมถึงศาลหลักเมืองจำลอง) พร้อมหลังคาโครงเหล็ก ก่อสร้างลานอเนกประสงค์ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,400 ตารางเมตร พร้อมหลังคาโครงเหล็ก รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลท่ามะเขือกำหนด ราคาของการจ้างเหมาในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,200,000 บาท (-หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน-)
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
    1. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
    2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
    3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
    4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน กับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคา ให้แก่เทศบาลตำบลท่ามะเขือ ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาครั้งนี้
    5. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า 600,000 บาท โดยเป็นสัญญาฉบับเดียวกัน และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่เทศบาลตำบลท่ามะเขือเชื่อถือ
    กำหนดดูสถานที่ในการปฏิบัติงาน ในวันที่..........19...มี.ค...2556.....เวลา 09.00 น. ถึง 11.00 น. ณ กองช่าง เทศบาลตำบลท่ามะเขือ อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ให้ผู้ซื้อเอกสารสอบราคาไปดูสถานที่ด้วยตนเอง โดยถือว่าได้ทราบสถานที่ในการปฏิบัติงานตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่างๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาทำงานจะนำมาอ้างให้พ้นความรับผิดชอบมิได้
    กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่........15...มี.ค...2556.......ถึงวันที่…………28….มี.ค.…2556…... ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลท่ามะเขือ และในวันที่....29...มี.ค...2556....ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างอำเภอคลองขลุง ชั้น 1 (ที่ว่าการอำเภอคลองขลุง) จังหวัดกำแพงเพชร และกำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่….…1.…เม.ย.…2556….…ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างอำเภอคลองขลุง ชั้น 1 (ที่ว่าการอำเภอคลองขลุง) จังหวัดกำแพงเพชร
    ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 2,000 บาท ได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบล ท่ามะเขือ อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ระหว่างวันที่.......15...มี.ค...2556.....ถึงวันที่....28...มี.ค...2556..... หรือสอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-5578-1010 ต่อ 114 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่.........15....มี.ค....2556........
เทศบาลตำบลท่ามะเขือ

1000 หมู่ที่ 2 ต.ท่ามะเขือ อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 62120
โทร. 055-781-010 โทรสาร. 055-781-884 E-mail: tmkcity@hotmail.co.th
Copyright © 2012 tmkcity.go.th. All rights reserved | Design by TheGiza.com