ข่าวเด่น

การจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ...

เทศบาลตำบลท่ามะเขือ ได้ดำเนินการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือน กันยายน 2562 ให้แ...

อ่านต่อ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุง...

อ่านต่อ

สถิติผู้เข้าชม

นายมานพ ปัทมาลัย

นายกเทศมนตรี

เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน

ลิงค์ที่น่าสนใจ

ภาพกิจกรรม

หัวข้อกิจกรรม:
 • โครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

  เทศบาลตำบลท่ามะเขือ ได้จัดโครงการยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และคนในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2561 ร่วมกับศูนย์พัฒนาครอบครัว เทศบาลตำบลท่ามะเขือ เมื่อวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับ พรบ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 และตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นในชุมชน พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายร่วมกันรณรงค์การยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี และปัญหาความรุนแรงในครอบครัว สร้างโอกาสให้ชุมชนได้เรียนรู้และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถาบันครอบครัวที่จะนำไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนและแก้ปัญหาสังคมอย่างยั่งยืน

  วันที่: 2018-07-26

 • โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

  เทศบาลตำบลท่ามะเขือ จึงได้ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ามะเขือ/อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเขตเทศบาลตำบลท่ามะเขือ จัดทำโครงการอบรมหมอหมู่บ้าน ในพระราชประสงค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ขึ้น เพื่อให้ความรู้วิธีการรักษาพยาบาลเบื้องต้น และการรักษาโรคอย่างง่าย แก่หมอหมู่บ้านในการช่วยเหลือประชากรในหมู่บ้านได้อย่างถูกวิธี

  วันที่: 2018-06-28

 • โครงการสืบสานประเพณียกธง สรงน้ำพระ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

  วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์ของไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติให้คงอยู่สืบไป ๒. เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ๓. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สืบสานประเพณีอันดีงาม

  วันที่: 2018-04-18

 • โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ (โครงการสนับสนุนและร่วมดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

  วัตถุประสงค์ ๑.เพื่อเป็นการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ ๒.เพื่อป้องกันรักษาความสงบเรียบร้อย ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้ใช้รถสัญจรไป - มา ในช่วงเทศกาล ๓.เพื่อให้พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และเครือข่ายภาคประชาชน (อปพร.) ได้มีส่วนร่วมในการให้บริการประชาชนในพื้นที่ ๔.เพื่อส่งเสริมสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล ๕.เพื่อเป็นการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ในป้องปรามการฝ่าฝืนหรือกระทำผิดตามมาตรการ ๑๐ ประการ การอำนวยความสะดวกแก่นักเรียน นักศึกษาและประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนตามความเหมาะสม ๖.เพื่อเป็นจุดบริการประชาชนผู้สัญจรไป - มา ทางถนนหลวงสาย 1084

  วันที่: 2018-04-17

 • โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์และคนไร้ที่พึ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

  วัตถุประสงค์ ๑.เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์และคนไร้ที่พึ่ง ในด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ และด้านสังคม ให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองได้ ๒.เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ คนไร้ที่พึ่ง และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลท่ามะเขือ ให้มีทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพกาย สุขภาพจิต ให้แข็งแรงเพื่อดำรงอยู่ในสังคมอย่างมีคุณค่า

  วันที่: 2018-04-11เทศบาลตำบลท่ามะเขือ

1000 หมู่ที่ 2 ต.ท่ามะเขือ อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 62120
โทร. 055-781-010 โทรสาร. 055-781-884 E-mail: tmkcity@hotmail.co.th
Copyright © 2012 tmkcity.go.th. All rights reserved | Design by TheGiza.com