ข่าวเด่น

การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2563...

อ่านต่อ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุง...

อ่านต่อ

สถิติผู้เข้าชม

นายมานพ ปัทมาลัย

นายกเทศมนตรี

เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน

ลิงค์ที่น่าสนใจ

ภาพกิจกรรม

หัวข้อกิจกรรม:
 • โครงการอบรมให้ความรู้และพัฒนาส่งเสริมอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

  เทศบาลตำบลท่ามะเขือ ดำเนินโครงการฝึกอบรมให้ความรู้และพัฒนาส่งเสริมอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 "การทำพรมเช็ดเท้าจากเศษผ้า" ในวันที่ 20 กันยายน 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลท่ามะเขือ มีกลุ่มเป้าหมายเป็น ผู้ว่างงาน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มสตรี และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลท่ามะเขือ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชน ก่อให้เกิดรายได้ และแก้ปัญหาการว่างงาน ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สร้างชุมชนเข้มแข็ง และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

  วันที่: 2018-09-21

 • โครงการอบรมกฎหมายที่ประชาชนควรรู้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

  วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลท่ามะเขือ จัดโครงการอบรมกฎหมายที่ประชาชนควรรู้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ให้กับ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชุน และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลท่ามะเขือ ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลท่ามะเขือ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ และ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้

  วันที่: 2018-09-13

 • โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างทักษะความรู้แก่ประชาชนในชุมชน เจ้าหน้าที่ของเทศบาล อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ครูและบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลของเทศบาลตำบลท่ามะเขือ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดความชำนาญ และทราบถึงวิธีการดับเพลิงชนิดต่างๆได้อย่างถูกต้อง และปลอดภัยเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่จะเผชิญเหตุในระยะแรก และสามารถใช้อุปกรณ์ในการดับเพลิงได้อย่างถูกวิธีและปลอดภัย ซึ่งจะทำให้ให้สามารถลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และส่วนราชการในเขตพื้นที่ได้

  วันที่: 2018-08-29

 • โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

  วัตถุประสงค์ ๑.เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงาน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นที่ถูกต้อง ๒.เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงาน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ป.ป.ช. ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ ๓.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ หลักเกณฑ์ฯ และแนวทางการบริหารงานบุคคล ๔.เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมภิบาลในการปฏิบัติงานและเข้าใจบทบาทหน้าที่ตนเองต่อการพัฒนาท้องถิ่น ๕.เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดี ความสามัคคี ระหว่างผู้บริหารและพนักงานให้มีความสมานฉันท์ ส่งผลให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย

  วันที่: 2018-08-09

 • โครงการจัดงานวันสำคัญทางศาสนา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา(แห่เทียนจำนำพรรษา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

  เทศบาลตำบลท่ามะเขือ ร่วมกับ โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง และชุมชนในเขตเทศบาลฯ ทั้ง ๖ ชุมชน เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมฟื้นฟู และอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมเก่าแก่ของประเทศชาติ จึงได้ร่วมส่งเสริมการจัดกิจกรรม วันสำคัญทางศาสนาวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา(แห่เทียนจำนำพรรษา) เพื่อให้คณะผู้บริหาร เด็ก เยาวชน องค์กรชุมชนต่างๆและประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลตำบลท่ามะเขือ ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ซึ่งเป็นประเพณีเก่าแก่ของไทยประเพณีหนึ่งที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยโบราณ อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการอื่นๆวัด องค์กรชุมชนและประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลฯทีมีความสัมพันธ์อันดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้น จึงได้จัดการดำเนินงาน โครงการจัดงานวันสำคัญทางศาสนา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (แห่เทียนจำนำพรรษา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ขึ้น

  วันที่: 2018-07-31เทศบาลตำบลท่ามะเขือ

1000 หมู่ที่ 2 ต.ท่ามะเขือ อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 62120
โทร. 055-781-010 โทรสาร. 055-781-884 E-mail: tmkcity@hotmail.co.th
Copyright © 2012 tmkcity.go.th. All rights reserved | Design by TheGiza.com