ข่าวเด่น

การจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ...

เทศบาลตำบลท่ามะเขือ ได้ดำเนินการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือน มิถุนายน 2562 ให้...

อ่านต่อ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุง...

อ่านต่อ

สถิติผู้เข้าชม

นายมานพ ปัทมาลัย

นายกเทศมนตรี

เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน

ลิงค์ที่น่าสนใจ

งบประมาณ

ประกาศเทศบาลตำบลท่ามะเขือ
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน (รายรับจริง - รายจ่ายจริง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ไตรมาส 3 ( 1 ตุลาดม - มิถุนายน 2560 )
-----------------------------------------------------------------
    ด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เทศบาลตำบลท่ามะเขือ ได้ตั้งงบประมาณการรายรับไว้ จำนวน 45,660,000 บาท และประมาณการรายจ่ายไว้จำนวน 45,660,000 บาท ซึ่งประมาณการรายรับ เท่ากับ ประมาณการรายจ่าย ทั้งนี้ เทศบาลตำบลท่ามะเขือ ได้แสดงผลการดำเนินงาน (รายรับจริง - รายจ่ายจริง) ประจำปีงบประมาณ 2556 ไตรมาส 3 (1 ตุลาคม 2559 - มิถุนายน 2560 ) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ลำดับที่ รายรับ ประมาณการ รายรับจริง
   
1 หมวดภาษีอากร 2,371,000.00 2,325,466.95
2 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 902,100.00 719,913.90
3 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 4,529,340.00 1,867,445.24
4 รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ - -
5 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 52,640.00 26,930.00
6 หมวดรายได้จากทุน 3,000.00 -
7 ภาษีที่รัฐบาลเก็บและจัดสรรให้ 21,360,100.00 15,071,752.80
8 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ตามอำนาจหน้าที่ 16,441,820.00 13,236,722.00
9 เงินอุดหนุนทั่วไป - สนับสนุนการจัดการศึกษา - -
10 เงินอุคหนุนทั่วไป - เบี้ยผู้สูงอายุ - -
11 เงินอุดหนุนทั่วไป - เบี้ยผู้พิการ - -
12 เงินอุดหนุนทั่วไป - เบี้ยเอดส์ - -
13 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - 96,400.00
รวมจำนวนเงิน 45,660,000.00 33,344,630.89
ลำดับที่ รายรับ ประมาณการ รายจ่ายจริง
   
1 งบกลาง 5,920,435.00 4,351,958.60
2 เงินเดือน การเมือง 2,848,320.00 2,067,552.00
3 เงินเดือนประจำ 7,510,640.00 3,443,101.00
4 ค่าจ้างประจำ 244,320.00 181,320.00
5 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 6,206,700.00 4,246,681.00
6 ค่าตอบแทน 941,000.00 265,300.00
7 ค่าใช้สอย 9,075,860.00 3,998,498.34
8 ค่าวัสดุ 3,173,425.00 1,345,163.28
9 ค่าสาธารณูปโภค 1,315,000.00 700,969.16
10 ค่าครุภัณฑ์ 154,300.00 701,850.00
11 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 6,900,000.00 -
12 เงินอุดหนุน 1,350,000.00 1,025,000.00
13 รายจ่ายอื่นๆ 20,000.00 -
14 งบกลาง-เบี้ยผู้สูงอายุ - -
งบกลาง-เบี้ยผู้พิการ - -
รวมจำนวนเงิน 45,660,000.00 22,327,393.38
สรุป รายรับจริง สูง/ตํ่ากว่า รายจ่ายจริง - 11,017,237.51
สรุป รายรับจริง มากกว่า รายจ่ายจริง ประจำไตรมาส 3 ( 1 ตุลาคม 2559 - มิถุนายน 2560 )

เป็นเงิน 11,017,237.51 บาท


เทศบาลตำบลท่ามะเขือ

1000 หมู่ที่ 2 ต.ท่ามะเขือ อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 62120
โทร. 055-781-010 โทรสาร. 055-781-884 E-mail: tmkcity@hotmail.co.th
Copyright © 2012 tmkcity.go.th. All rights reserved | Design by TheGiza.com