ข่าวเด่น

การจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ...

เทศบาลตำบลท่ามะเขือ ได้ดำเนินการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือน กันยายน 2562 ให้แ...

อ่านต่อ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุง...

อ่านต่อ

สถิติผู้เข้าชม

นายมานพ ปัทมาลัย

นายกเทศมนตรี

เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน

ลิงค์ที่น่าสนใจ

งบประมาณ

ประกาศเทศบาลตำบลท่ามะเขือ
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน (รายรับจริง - รายจ่ายจริง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ไตรมาสที่ 4 (1 ตุลาคม - กันยายน 2560)
-----------------------------------------------------------------
    ด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เทศบาลตำบลท่ามะเขือ ได้ตั้งงบประมาณการรายรับไว้ จำนวน 45,660,000 บาท และประมาณการรายจ่ายไว้จำนวน 45,660,000 บาท ซึ่งประมาณการรายรับ เท่ากับ ประมาณการรายจ่าย ทั้งนี้ เทศบาลตำบลท่ามะเขือ ได้แสดงผลการดำเนินงาน (รายรับจริง - รายจ่ายจริง) ประจำปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 4 (1 ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560 ) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ลำดับที่ รายรับ ประมาณการ รายรับจริง
   
1 หมวดภาษีอากร 2,371,000.00 2,495,803.35
2 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 902,100.00 897,720.10
3 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 4,529,340.00 2,761,349.76
4 รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ - -
5 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 52,640.00 77,067.00
6 หมวดรายได้จากทุน 3,000.00 -
7 ภาษีที่รัฐบาลเก็บและจัดสรรให้ 21,360,100.00 22,462,684.23
8 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ตามอำนาจหน้าที่ 16,441,820.00 6,773,601.00
9 เงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจถ่ายโอน - 8,134,171.00
10 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - 96,400.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ - 12,500.00
รวมจำนวนเงิน 45,660,000.00 43,711,296.44
ลำดับที่ รายรับ ประมาณการ รายจ่ายจริง
   
1 งบกลาง 5,920,435.00 5,635,613.11
2 เงินเดือน การเมือง 2,848,320.00 2,779,632.00
3 เงินเดือนประจำ 7,056,540.00 4,642,961.00
4 ค่าจ้างประจำ 244,320.00 242,400.00
5 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 6,256,700.00 5,673,331.00
6 ค่าตอบแทน 1,395,100.00 1,156,400.00
7 ค่าใช้สอย 8,139,030.00 5,885,250.91
8 ค่าวัสดุ 3,502,065.00 2,616,036.54
9 ค่าสาธารณูปโภค 1,315,000.00 938,005.93
10 ค่าครุภัณฑ์ 712,490.00 799,350.00
11 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 6,900,000.00 6,900,000.00
12 เงินอุดหนุน 1,350,000.00 1,270,000.00
13 รายจ่ายอื่นๆ 20,000.00 18,000.00
14 งบกลาง-เบี้ยผู้สูงอายุ - -
งบกลาง-เบี้ยผู้พิการ - -
รวมจำนวนเงิน 45,660,000.00 38,556,980.49
สรุป รายรับจริง สูง/ตํ่ากว่า รายจ่ายจริง - 5,154,315.95
สรุป รายรับจริง มากกว่า รายจ่ายจริง ประจำไตรมาสที่ 4 (1 ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560)

เป็นเงิน 5,154,315.95 บาท


เทศบาลตำบลท่ามะเขือ

1000 หมู่ที่ 2 ต.ท่ามะเขือ อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 62120
โทร. 055-781-010 โทรสาร. 055-781-884 E-mail: tmkcity@hotmail.co.th
Copyright © 2012 tmkcity.go.th. All rights reserved | Design by TheGiza.com