ข่าวเด่น

ประกาศ รับสมัครเพื่อการเลือกสรรและสรรหาบุคคลเ...

อ่านต่อ

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง/...

อ่านต่อ

สถิติผู้เข้าชม

นายมานพ ปัทมาลัย

นายกเทศมนตรี

เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก

ลิงค์ที่น่าสนใจ

งบประมาณ

ประกาศเทศบาลตำบลท่ามะเขือ
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน (รายรับจริง - รายจ่ายจริง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ไตรมาสที่ 3 (1 เมษายน 2564 - 30 มิถุนายน 2564)
-----------------------------------------------------------------
    ด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลตำบลท่ามะเขือ ได้ตั้งงบประมาณการรายรับไว้ จำนวน 48,000,000 บาท และประมาณการรายจ่ายไว้จำนวน 48,000,000 บาท ซึ่งประมาณการรายรับ เท่ากับ ประมาณการรายจ่าย ทั้งนี้ เทศบาลตำบลท่ามะเขือ ได้แสดงผลการดำเนินงาน (รายรับจริง - รายจ่ายจริง) ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 3 (1 เมษายน 2564 - 30 มิถุนายน 2564 ) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ลำดับที่ รายรับ ประมาณการ รายรับจริง
   
1 รายได้ภาษี 2,300,000.00 187,938.93
2 รายได้ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ 507,100.00 594,233.80
3 รายได้ค่าใบอนุญาต 490,000.00 100,455.00
4 รายได้ค่าเช่า 12,000.00 10,225.00
5 รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล 4,018,726.00 182,997.53
6 รายได้อื่น 87,000.00 51.57
7 รายได้ภาษีจัดสรร 24,130,000.00 7,919,601.48
8 รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปฯ 16,455,174.00 2,952,486.00
9 รายได้เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ - -
10 รวมจำนวนเงิน 48,000,000.00 11,947,989.31
ลำดับที่ รายจ่าย ประมาณการ รายจ่ายจริง
   
1 งบกลาง 7,224,612.00 1,526,708.00
2 เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,848,320.00 634,345.00
3 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 15,306,253.00 3,147,925.00
4 ค่าตอบแทน 701,200.00 112,119.00
5 ค่าใช้สอย 8,944,794.00 1,142,874.00
6 ค่าวัสดุ 3,026,765.00 654,379.84
7 ค่าสาธารณูปโภค 1,250,000.00 222,851.96
8 ค่าครุภัณฑ์ 1,112,300.00 -
9 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 6,160,000.00 -
10 เงินอุดหนุน 1,425,756.00 725,541.15
11 รวมจำนวนเงิน 48,000,000.00 8,166,743.95
12 สรุป รายรับจริง สูง/ตํ่ากว่า รายจ่ายจริง - 3,781,245.36
สรุป รายรับสูงกว่าหรือ(ต่ำกว่า)รายจ่าย ประจำไตรมาสที่ 3 (1 เมษายน 2564 - 30 มิถุนายน 2564)

เป็นเงิน 3,781,245.36 บาทเทศบาลตำบลท่ามะเขือ

1000 หมู่ที่ 2 ต.ท่ามะเขือ อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 62120
โทร. 055-781-010 โทรสาร. 055-781-884 E-mail: tmkcity@hotmail.co.th
Copyright © 2012 tmkcity.go.th. All rights reserved | Design by TheGiza.com